28 فوریه 2024 - 18:37
گزارش آماری از وضعیت پروازها در اردیبهشت ماه:

جابجایی بیش از 4 میلیون مسافر با 33 هزار و 485 پرواز

21 ژوئن 2015 - 12:30 dsfr.ir/f49j7

جابجایی بیش از 4 میلیون مسافر با 33 هزار و 485 پرواز
نمایی از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد

4 میلیون و 96 هزار و 828 مسافر در اردیبهشت با 33 هزار و 485 پرواز از 48 فرودگاه کشور جابجا شدند که نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد 3 درصدی در تعداد پروازها و کاهش 1 درصدی در بخش جابجایی مسافران را نشان می دهد.

در بین فرودگاه های کشور، فرودگاه مهرآباد همچنان با 9 هزار و 638 نشست و برخاست در صدر بیشترین پروازهای و جابجایی مسافر قرار دارد. در اردیبهشت ماه گذشته یک میلیون و 125 هزار و 636 مسافر با 9 هزار و 638 پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند. البته اگرچه فرودگاه مهرآباد در صدر بیشترین پرواز و مسافران قرار دارد اما این شاخص ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4 درصدی در بخش پروازها و کاهش 6 درصدی در بخش مسافری را در این فرودگاه نشان می دهد.

فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد در رتبه دوم از نظر تعداد مسافر و پرواز قرار دارد. تعداد پروازهای این فرودگاه در اردیبهشت ماه گذشته با رشد 9 درصدی در اردیبشهت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به 5007 پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد مسافران این فرودگاه نیز با رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 702 هزار و 535 مسافر رسید.

در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز در اردیبهشت ماه امشال شاهد رشد 17 درصدی در بخش پروازی و رشد 16 درصد در بخش مسافری بودیم به طوری که در این ماه 475 هزار و 715 مسافر با 3 هزار و 857 پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند.

بر اساس این گزارش در اردیبهشت ماه امسال 2 هزار و 531 پرواز از فرودگاه بین المللی دستغیب شیراز انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 23 درصدی را نشان می دهد. تعداد مسافران این فرودگاه در اردیبهشت امسال نیز 227 هزار و 737 نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

فرودگاه بین المللی اهواز در رتبه پنجمین فرودگاه از نظر تعداد پروازها و اعزام و پذیرش مسافر قرار دارد. در اردیبهشت ماه گذشته تعداد 184 هزار و 765 مسافر از طریق 1675 پرواز جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1 درصدی در بخش پروازی و کاهش 1 درصدی در بخش تعداد مسافران را نشان می دهد.

از فرودگاه بین المللی اصفهان نیز در اردیبهشت ماه امسال 1635 پرواز انجام شد که نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است؛ تعداد مسافران این فرودگاه در اردیبهشت امسال با جابجایی 200 هزار و 162 مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد کاهش داشته است.

در فرودگاه بین المللی تبریز نیز در ماه مذکور 127 هزار و 226 مسافر از طریق 905 پرواز جابجا شدند که این میزان در بخش مسافری و پروازی نسبت به اردیبهشت سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است.

فرودگاه بین المللی بندرعباس نیز با انجام 742 پرواز در اردیبهشت ماه امسال در رتبه هشتمین فرودگاه کشور قرار گرفت. البته تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به اردیبهشت سال گذشته 20 درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین از این فرودگاه در اردیبهشت ماه امسال 89 هزار و 595 مسافر جابجا شدند که در این بخش نیز کاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

از فرودگاه بین المللی یزد نیز 53 هزار و ۱۲۵ مسافر از طریق 406 پرواز جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به اردیبهشت سال گذشته 4 درصد و تعداد مسافران این فرودگاه نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است.

در مجموع 43 فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه های کشور و 5 فرودگاه اختصاصی کشور در اردیبهشت ماه امسال 4 میلیون و 96 هزار و 828 مسافر با 33 هزار و 485 پرواز اعزام و پذیرش شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3 درصدی در بخش پروازی و کاهش 1 درصدی در بخش مسافری را نشان می دهد.

نمودار تعداد پروازهای صورت گرفته فرودگاه های کشور

نمودار تعداد مسافران جا به جا شده توسط ناوگان هوایی کشور

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1