17 آوریل 2024 - 01:45

خوشحالی مردم از بازگشت زاینده رود به نصف جهان

7 نوامبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/g87t4

خوشحالی مردم از بازگشت زاینده رود به نصف جهان
مهدی تمیزی
استقبال گرم مردم از ورود دوباره زاینده رود به اصفهان

رودخانه زاینده رود با گذشتن از شهر درچه به شهر اصفهان رسید.

دریچه های سد زاینده رود از دور روز پیش برای آبیاری مزارع شرق اصفهان باز شده است. جاری شدن دوباره آب در زاینده رود بعد از حدود 4 ماه موجب شادی مردم اصفهان شده است.

زاینده رود پس از عبور از شهر درچه و بیشه ناژوان اصفهان؛ وارد نصف جهان شد. مردم اصفهان با شادمانی در بیشه ناژوان به استقبال زاینده رود رفتند.

پیش از این جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب ایران گفته بود: رهاسازی آب از دریچه های سد حدود یک ماه ادامه دارد و 150 میلیون مترمکعب آب مخزن سد برای مصارف کشاورزی و کشت پاییزه شرق اصفهان جاری می شود.

1