استاندار ریل ملی تایید نشده است

5 مارس 2018 - 10:30 dsfr.ir/3t8e3

ریل قطار

کارشناس حمل و نقل ریلی گفت: وزارت راه و شهرسازی استاندارد ریل های ساخته شده در ذوب آهن را تائید نکرده است.

بهنام جمشیدی گفت: در قرارداد اخیر شرکت راه آهن و شرکت ذوب آهن مقرر شد یک شرکت بازرس از طرف راه آهن بر فرایند خط تولید نظارت داشته باشد.

شرکت ذوب آهن ادعا دارد 500 تن ریل آماده تحویل تولید کرده است اما مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدند که ریل های مذکور استاندارد لازم را کسب نکرده است.

جمشیدی در ادامه گفت: کارشناس بازرس که از شرکت BV فرانسوی است تست های انجام شده روی ریل ها را تائید نکرد. او درباره نوع تست های انجام شده گفت: آزمایش K1C، خستگی، نرخ رشد ترک خستگی و تنش پس ماند در پاشنه ریل انجام شد. تا همه این چهار آزمایش به تائید نهایی نرسد هیچ ریلی از ذوب آهن تحویل گرفته نخواهد شد.

او بر اهمیت تست K1C اشاره کرد و گفت: با ورود شمش ریل از کشور هند و تحویل آن به ذوب آهن آزمایش K1C با مشکل مواجه نخواهد شد.

در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به کشور هند، مقرر شد برای تولید ریل، شمش از این کشور وارد شود و به ذوب آهن تحویل داده شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1