دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین ها ابلاغ شد

28 فوریه 2016 - 10:50 dsfr.ir/pq53w

دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین ها ابلاغ شد
دنیای کار
کانترهای فروش یک آژانس مسافرتی (عکس تزئینی است).

در آستانه آغاز سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای سفر، دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین ها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری داخلی (پروازهای دربستی) در آستانه سفرهای نوروزی به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، «مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.»

ضمن این که در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: «چارتر دهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، می بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.»

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتری مشتمل بر 6 ماده به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده است که ماده (1) شامل تعاریف، ماده (2) وظایف و مسئولیت های چارتردهنده، ماده (3) وظایف و مسئولیت های چارترکننده، ماده (4) شرایط عمومی قرارداد، ماده (5) مقررات ابطال پروازهای چارتر و ماده (6) نیز مربوط به موارد تخلف در پروازهای چارتری است.

دستورالعمل پروازهای چارتری که به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده به شرح زیر است:

  • دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر
  • دستورالعمل 2240-2240 CAD
  • دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر داخلی (دربستی)

مقدمه: در اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی مفاد این دستورالعمل به منظور ساماندهی و تعیین وضعیت، شرایط و ضوابط اجرایی پروازهای چارتر تدوین و ابلاغ می گردد.

ماده 1 - تعاریف

1.1: سازمان: منظور سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

1.2: دفتر نظارت: منظور دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی می باشد.

1.3: پرواز چارتر(دربستی): پروازی است که غیربرنامه ای که تمام ظرفیت یک هواپیما به صورت دربستی در اختیار چارترکنندگان قرار گیرد.

1.4: چارتر دهنده: شرکت هواپیمایی که با برخورداری از هواپیما و اخذ مجوز از سازمان، مجاز به فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی مسافر است و ناوگان خود را به صورت چارتر (دربستی) در اختیار چارتر کننده قرار می دهد.

1.5: چارترکننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوزهای بند الف، ب و یا پ که تمامی ظرفیت یک هواپیما را به چارتردهنده اجاره کند.

1.6: قرارداد چارتر: قراردادی است بین چارتردهنده و چارترکننده که در خصوص اجاره دربستی تمام ظرفیت یک هواپیما در یک مسیر پروازی منعقد گردد.

1.7: مجوز پرواز چارتر: مجوز ناظر بر حق بهره برداری از مسیر پرواز موضوع قرارداد چارتر است که برابر مقررات، توسط سازمان صادر گردد.

1.8: کنوانسیون ورشو: کنوانسیون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور که در سال 1364 و اصلاح بعدی آن در سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

1.9: فروش مازاد (Over Booking): عبارتست از فروش بلیت، بیش از ظرفیت هواپیما.

ماده 2 - وظایف و مسئولیت های چارتردهنده

2.1: چارتردهنده قبل از واگذاری پرواز به چارترکننده، مکلف به اخذ مجوز پرواز چارتر درخواستی از سازمان می باشد.

2.2: مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتردهنده است و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

2.3: چارتردهنده مسئولا انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز می بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام نماید.

2.4: رعایت شرایط حمل مسافر و مسئولیت های مربوط به آن در چارچوب قانون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور بر عهده چارتر دهنده می باشد.

2.5: مسئولیت چارتر دهنده در قبال بار همراه مسافر، برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری کشور می باشد.

2.6: مسئولیت رسیدگی و جبران خسارت فروش مازاد بر ظرفیت (صندلی) در صورت نوع هواپیما و یا محدودیت های عملیاتی منجر به کاهش تعداد صندلی نسبت به تعداد مندرج در قراردادهای داخلی کشور بر عهده چارتردهنده می باشد.

2.7: واگذاری مجدد ظرفیت پروازهای چارتر توسط چارترکننده، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، رافع مسئولیت چارتردهنده در برابر سازمان نمی باشد.

2.8: چارتردهنده موظف است آمار قراردادهای چارتر خود را به صورت ادواری (برابر فرم ابلاغی) به سازمان گزارش نماید.

2.9: چارتر دهنده مجاز به انتقال وظایف فوق الذکر به چارترکننده نمی باشد.

ماده 3 - وظایف و مسئولیت های چارترکننده

3.1: چارترکننده می بایست بلیت چارتر دهنده (الکترونیک و یا کاغذی) را در اختیار مسافران قرار دهد. لذا پذیرش مسافر و صدور کارت سوار شدن بدون ارائه بلیت معتبر چارتر دهنده مجاز نمی باشد.

3.2: چارترکننده موظف است شرایط قرارداد و مقررات مربوط به پروازهای چارتر و حقوق مسافران را رعایت نماید.

3.3: مسئولیت جبران خسارت فروش مازاد، برابر مفاد دستورالعمل حقوق مسافر در راستای جلب رضایت مسافران ذیربط اقدام و هزینه مربوطه را از چارترکننده اخذ نماید.

3.4: چارترکننده موظف است در جهت شفاف سازی نرخ و صدور بلیت چارتر اقدامات ذیل را انجام دهد:

- بلیت صادره توسط چارترکنده می بایست حاوی کلیه مشخصات تعیین شده توسط چارتردهنده باشد.
- بهای بلیت می بایست به صورت کامل و مشتمل بر نرخ پایه مسیر، عوارض متعلقه و بهای کل مسیر در بلیت درج گردد.
- شرایط استرداد بلیت می بایست به طور کامل و شفاف در بلیت درج گردد.
- بلیت می بایست همزمان با دریافت وجه صادر گردد.
- در صورت عدم صدور بلیت همزمان با دریافت وجه انصراف مسافر از سفر، وجه دریافتی می بایست به طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه ای عینا توسط چارترکننده به مسافر مسترد گردد.

ماده 4 - شرایط عمومی قرارداد

4.1: اختصاص ظرفیت پروازهای برنامه ای با عنوان چارتر یا هر نام دیگری مجاز نمی باشد.

4.2: چارتردهنده می بایست بلیت خود را در اختیار چارترکننده ای قرار دهد که دارای مجوز بند الف از سازمان باشد.

تبصره 1: در صورتی که چارترکننده تنها دارای مجوز گردشگری باشد، بلیت می بایست توسط چارتردهنده صادر گردد.

تبصره 2: در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات نرخی مسیر پروازی الزامی می باشد.

4.3: در صورت ابطال پرواز رفت و یا برگشت، چارتر دهنده و چارترکننده موظف به انجام تعهدات خود در قبال مسافران در چارچوب تمهیدات تعیین شده در قرارداد می باشد.

4.4: چارتردهنده نمی تواند بدون پیش بینی انجام تعهدات خود در قبال مسافران، نسبت به ابطال پروازهای چارتر اقدام نماید.

ماده 5 - مقررات ابطال پروازهای چارتر

5.1: ابطال پروازهای چارتر منوط به رعایت رویه ومقررات سازمان، دستورالعمل حقوق مسافر و مفاد قرارداد می باشد.

ماده 6 - موارد تخلف

6.1: درصورت تخلف چارتر دهنده یا چارترکننده از مقررات این دستورالعمل، سایر مقررات و آیین نامه های ذیربط مراتب به تشخیص سازمان به منظور رسیدگی و اقدام بایسته به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.

این دستورالعمل در 6 ماده و دو تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1