24 نوامبر 2020 - 15:40

احیای مشاغل محلی با احیای بناهای تاریخی

23 ژوئیه 2017 - 14:30 dsfr.ir/hm1mx

احیای مشاغل محلی با احیای بناهای تاریخی
تسنیم نیوز
با غ اکبریه؛ محل موزه مردم شناسی و باستان شناسی بیرجند

نماینده مردم #سربیشه و #نهبندان در #مجلس گفت: با احیای بناهای تاریخی مشاغل محلی نیز احیا می شود که این همان فعال شدن اقتصاد #گردشگری است.

به گزارش «صابتا»، نظر افضلی تاکید کرد: «احیای بناهای تاریخی می تواند هویت یک منطقه را به گردشگران معرفی کند.» وی ادامه داد: «احیای بناهای تاریخی شهرستان های سربیشه و نهبندان که در گذشته محل عبور و مرور اصلی در خراسان بوده، می تواند اقتصاد محلی را از راه جذب گردشگر فعال کند.»

افضلی با اشاره به تعدد قلعه های تاریخی، کاروانسراها و بناهای تاریخی در خراسان جنوبی تنها راه نجات این میراث ارزشمند را مشارکت بخش خصوصی دانست و افزود: «ثمره احیای بناهای تاریخی، جذب گردشگران داخلی و خارجی است.»

این نماینده مجلس یادآور شد: «صندوق احیا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش می تواند نقش بسزایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.»

1