25 سپتامبر 2023 - 16:38

از مروارید سبز و سنگ صبورش چه می دانید؟

23 ژوئیه 2019 - 15:00 dsfr.ir/pm81p

مروارید سبز

نمادی از امید و تلاش برای زندگی را در ۴ کیلومتری شمال غرب شهرستان ارسنجان واقع در استان فارس ببینید.

مسافرانی که راهشان به ۴ کیلومتری شمال غرب شهرستان ارسنجان واقع در استان فارس می افتد، شاهد جنگ یک موجود زنده برای ادامه زندگی خواهند بود. البته موجودات زنده همواره و در طول تاریخ تلاش کرده اند که به هر قیمتی زندگی خود را ادامه دهند.

مروارید سبز نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاشش را حتی در دل سنگ ادامه داده است. همه ما با شنیدن نام مروارید شیئی زیبا و کروی را به یاد می آوریم که در دل صدف شکل می گیرد. ولی شاید شما تا به حال حدس زده باشید که از چه چیزی صحبت می کنیم؛ مروارید سبز درختی است که روی یک تخته سنگ بزرگ زندگی می کند. سنگی که این درخت روی آن زندگی می کند با نام سنگ صبور شناخته می شود. سنگ صبور ارتفاعی بالغ بر ۶ متر دارد. ارتفاع مروارید سبز نیز بالغ بر ۵ متر است.

به نظر می رسد مروارید سبز می تواند نمادی برای امید و تلاش برای تداوم باشد؛ زیرا در عین ناامیدی تلاش کرده و برای رساندن ریشه هایش به خاک، صخره را در چندین قسمت شکافته است.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که تا فاصله چند کیلومتری این درخت، درخت دیگری دیده نمی شود و در اطرافش بیابان خشک و بی آب و علف دیده می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1