26 نوامبر 2023 - 18:23

'آب' در ایران قربانی 'نان' شده است

10 مارس 2018 - 14:30 dsfr.ir/c20x3

'آب' در ایران قربانی 'نان' شده است
cloudfront.net
زاینده رود

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کشورهای خاورمیانه دغدغه آب و غذا دارند و در ایران هم آب را قربانی نان کرده ایم. 'آب' در ایران قربانی 'نان' شده است.

کاوه مدنی در چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در زنجان، افزود: هر تصمیم کلانی که در کشور می گیریم باید توجیه اقتصادی داشته باشد. 

این توجیه در حوزه زیست محیطی هم ضروری است و نباید محیط زیست فدای سایر بخش ها شود. تغییرات اقلیمی در جهان یک پدیده انسانی و محصول پیشرفت جوامع است.

باید بین اتفاقاتی که نتیجه کارهای انسانی بوده و مسائلی که نتیجه تغییرات اقلیمی بوده تفکیک سازی و این موضوع را مدیریت کنیم. چرا که این موضوع هزینه زیادی برای کشور ایجاد می کند و باید برای آن نگران بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در ادامه این همایش گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته ظرف هفت سال آینده سیستم فاضلاب شهری در کل زنجان اجرا می شود.

علیرضا جزءقاسمی خاطرنشان کرد: هم اکنون 723 هزار نفر زنجانی زیر پوشش آب شرب قرار دارند و منابع آبی آن از 3 سد و 116 حلقه چاه عمیق تامین می شود.

امروز 27 درصد استان زنجان دچار خشکسالی شدید شده است و 63 درصد نیز در حال خشکسالی هستند. 

این همایش با محورهایی همچون موضوعات نوین در دانش اقلیم و تغییر اقلیم، تغییرات اقلیم و آموزش، تغییر اقلیم و بحران آب، تغییر اقلیم و مخاطرات زمین در 2 روز 16 و 17 اسفند به میزبانی دانشگاه علوم پایه زنجان برگزار شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1