25 فوریه 2024 - 04:15

کمبود منابع آبی امنیت ملی را به خطر انداخته است

26 ژانویه 2018 - 12:30 dsfr.ir/ip445

کمبود منابع آبی امنیت ملی را به خطر انداخته است
img8.irna.ir
کمبود منابع آب

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در چهارمین جلسه کارگروه اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد: کشورمان خط قرمزهای شرایط زیستی در بخش منابع آبی را رد کرده و بحث های امنیت ملی را پیش آورده است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در این جلسه اعضای کارگروه اصلاح الگوی مصرف به نقش های مشورتی- کارشناسی و عملیاتی کارگروه اشاره کردند و توضیحاتی را هم درخصوص کارکرد، احصای شاخص ها و معیارهای مد نظر کارگروه ارائه دادند.

اعضای کارگروه در این جلسه، چهار حوزه کاری جدید از قبیل آب، انرژی، ضایعات مواد غذایی و پسماند را در خصوص مدیریت الگوی مصرف خانواده ها و با توجه به مخاطرات ظرفیت زیستی کشور تعریف کردند.

زیرا وضعیت محیط زیست کشور نشان دهنده این است که تا به امروز الگوی مصرف ما اشتباه ابوده و باید بسیاری از الگوهای مصرف قدیمی که ریشه در فرهنگ ما و آموزه های دینی دارد دوباره احیا شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1