21 فوریه 2024 - 15:47

میانکاله میزبان نشست مشورتی مدیریت ذخیره گاه های زیستکره ایران

5 اکتبر 2015 - 17:00 dsfr.ir/59758

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نشست مشورتی ذی نفعان با موضوع وضعیت موجود و چالش های پیش رو در مدیریت ذخیره گاه های زیستکره ایران در تاریخ 12 لغایت 14 مهرماه سال 1394 در استان مازندران (ذخیره گاه زیستکره میانکاله) خبر داد.

حمید گشتاسب مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازدید کارشناسان این سازمان در اردیبهشت سال جاری از کشور آلمان و بازدید از ذخیره گاه های آن کشور، گفت: در چارچوب گسترش همکاری های محیط زیستی بین دو کشور، نشست مشورتی ذی نفعان با موضوع وضعیت موجود و چالش های پیش رو در مدیریت ذخیره گاه های زیستکره ایران در تاریخ 12 لغایت 14 مهرماه سال 1394 در استان مازندران (ذخیره گاه زیستکره میانکاله) برگزار می شود. 

وی تصریح کرد: این نشست با محوریت معاونت محیط زیست طبیعی (دفتر زیستگاه ها و امور مناطق) و با مشارکت دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، کمیسیون ملی یونسکو ایران، پروژه بین المللی زاگرس و بنیاد سوخو از کشور آلمان و با حضور مدیران کل استان های مربوط و روسای ذخیره گاه های زیستکره کشور و نیز کارشناسان ستادی و بین المللی برگزار می شود.

گشتاسب، بررسی وضعیت و مدیریت ذخیره گاه های زیستکره و هم چنین چالش های پیش رو در مدیریت و بحث و تبادل نظر در خصوص انتقال تجربیات بین المللی مدیریت ذخیره گاه ها به کارشناسان شرکت کننده از مهم ترین اهداف این کارگاه تخصصی است.

1