21 فوریه 2024 - 16:15

نمایشگاه­های توسعه مشارکتی فن آوری­های کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزار شد

3 اکتبر 2015 - 10:10 dsfr.ir/ni8kw

تلاش برای توسعه کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نمایشگاه ­های توسعه مشارکتی فن آوری­های کشاورزی پایدار و بازدید از مزارع نمونه، با توجه به نقش جوامع محلی در اجرای صحیح تکنولوژی­های کشاورزی پایدار با هدف کاهش مصرف آب و نهاده­ های شیمیایی برگزار می شود.

430 نفر از کشاورزان منتخب از مزارع نمونه برای توسعه کانون­های کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بازدید کردند.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب­های ایران در ادامه اجرای پروژه الگو­سازی مشارکت مردم در فرایند احیا دریاچه ارومیه از برگزاری نمایشگاه­های توسعه مشارکتی فن آوری­های کشاورزی پایدار و بازدید از مزارع نمونه­ برای بیش از 400 نفر از کشاورزان در کانون­های اجرایی استان­های آذربایجان غربی و شرقی برای کشت پاییزه خبر داد.

محسن سلیمانی روزبهانی درباره اهمیت برگزاری این نمایشگاه و بازدیده ها، گفت: با توجه به نقش جوامع محلی در اجرای صحیح تکنولوژی­های کشاورزی پایدار با هدف کاهش مصرف آب و نهاده­ های شیمیایی در طول دوره زراعی کشت پاییزه و ضرورت آشنایی این گروه از ذینفعان با اقدامات احیایی دریاچه ارومیه در استان­های آذربایجان شرقی و غربی، نمایشگاه­ های توسعه مشارکتی فن آوری­های کشاورزی پایدار و بازدید از مزارع نمونه توسط شرکت­های محلی همکار و با همکاری سمن کانون سبز گردشگری کانی­برازان در بازه زمانی 15 شهریور تا 20 مهر برگزار میشود.

وی تصریح کرد: با شروع فاز دوم پروژه همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی از اول تیر سال جاری و نیل به اهداف اصلی پروژه از جمله افزایش آگاهی‌ها در مورد ارزش­های دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن، تقویت و ظرفیت سازی مشارکت­های مردمی به عنوان بخشی مهم از این روند به شمار می­رود.

روزبهانی ادامه داد: در این راستا طرح حفاظت از تالاب­های ایران با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان­های آذربایجان غربی و شرقی اقدام به برگزاری نمایشگاه­های توسعه مشارکتی فن آوری های کشاورزی پایدار و بازدید از مزارع نمونه ای برای بیش از 400 نفر از کشاورزان در کانون های اجرایی استان های آذربایجان غربی و شرقی نمود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب­های ایران  افزود: شرکت های محلی همکار به منظور اجرای مؤثر نمایشگاه ها و بازدیدها، بهترین زمان انجام برگزاری را قبل از شروع گام دوم پروژه استقرار تاکتیک های فنی کشت پاییزه در مزرعه اعلام کردند و بدین منظور به انتخاب و شناسایی کشاورزان و مزرعه نمونه جهت بازدید پرداختند.

روزبهانی در ادامه گفت: نمایشگاه­های توسعه مشارکتی فن آوریهای کشاورزی پایدار نیز همراه با اقدامات نوآورانه از سوی شرکت­ها در فضای مزارع و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ها برگزار گردید.

گفتنی است، در طول برگزاری نمایشگاه­ها، کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت­ها، توضیحات کاریردی لازم در خصوص استفاده صحیح از تکنولوژی­های موجود و نهاده­های شیمیایی با هدف کاهش مصرف آب برای کشاورزان و بازدیدکنندگان ارائه کردند.

1