24 فوریه 2024 - 23:30
بررسی پیش نویس سند معماری کشور

سند معماری کشور تدوین می شود

22 سپتامبر 2015 - 16:00 dsfr.ir/rp7at

پیش نویسی سند معماری و شهرسازی در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است.

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ ریسس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه بررسی پیش نویس سند معماری کشور در این کمیسیون گفت: نبود سند و دستورالعمل مشخص برای معماری و شهرسازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا تدوین سند معماری کشور را در اولویت قرار دهد که در این راستا از 2 سال پیش در کمیسیون هنر و معماری جلسات و نشست هایی برگزار شده است.

ایمانی خوشخو افزود: برای تهیه این پیش نویس نظرات فراوانی از کارشناسان و استادان معماری و شهرسازی دریافت شده و روند بررسی پیش نویس آن در جلسات ادامه دارد تا سند نهایی تهیه شود و پس از نظرخواهی از اعضای کمیسیون و جمعی از کارشناسان و متخصصان معماری برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی با تاکید بر ضرورت سند معماری گفت: با تهیه و تصویب سند معماری در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول و مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی موظف خواهند شد بر اساس این سند واحد فعالیت کنند.

عبدالحمید نقره کار؛ عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به ضرورت های سند معماری و شهرسازی از نظر شکلی، ساختاری، محتوایی و نهادهای اجرایی به بررسی پیش نویس این سند پرداخت.

همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات و دیدگاه های خود را درباره پیش نویس سند بیان کردند.

در بخش دیگر جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای حاضر در جلسه به رویدادها و مسایل هنری اخیر کشور پرداختند.

1