21 فوریه 2024 - 16:11

توقف خودرو تا 250 متری آرامگاه کوروش ممنوع می شود

15 اوت 2015 - 17:00 dsfr.ir/ni3ee

مدیر داخلی مجموعه جهانی پاسارگاد گفت: با ایجاد گیت ورودی و کنترل بلیت در مجموعه پاسارگاد، دیگر به هیچ خودرویی اجازه پارک تا فاصله 250 متری از آرامگاه کوروش داده نمی شود.

محمد نصیری حقیقت مدیر داخلی مجموعه جهانی پاسارگاد گفت: قرار است به زودی گیت کنترل بلیت برای این مجموعه جهانی ایجاد شود در آن صورت ورود وسایل نقلیه به مجموعه ممنوع خواهد شد. در حالی که اکنون خودروها تا 50 متری آرامگاه متوقف می شوند.

وی درباره ساخت پارک کنار جاده ای و کمپ گردشگران با الگوبرداری از پردیس کوروش نیز گفت: در مسیر 1400 متری 2 طرف ورودی اصلی، شهر مادر سلیمان قرار است این پارک ایحاد شود عرض هر طرف این طرح 11 متر به طول 700 متر خواهد بود در این طرح مکان های نشیمن برای مسافران و گردشگران با الگوبرداری تقریبی از بناهای تاریخی موجود ایجاد می شود تا تداعی گر تاریخی بودن منطقه باشد.

وی گفت: در این پارک حاشیه ای پیاده رو و فضای سبز دیده شده است همچنین آب نمایی که تداعی کننده باغ شاهی پاسارگاد باشد. این طرح از ابتدای شهر مادر سلیمان تا مجموعه جهانی پاسارگاد ادامه دارد که فاز اول آن تا 700 متر پیش رفته است همچنین ادامه کار بستگی به بودجه تزریقی دارد با این حال تاکنون 400 میلیون تومان با همکاری شهرداری مادر سلیمان هزینه شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1