23 نوامبر 2020 - 03:25

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها» منتشر شد

8 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/5q067

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها» منتشر شد
qudsonline.ir
موزه آستان قدس

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها» را شورای بین المللی موزه ها آماده کرده است. این منشور بیانیه اخلاق برای موزه هاست که در مصوب های آیکوم (شورای بین المللی موزه ها) از آن سخن رفته است.

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها» برای اولین بار به سه زبان رسمی این سازمان یعنی انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر شده و ترجمه فارسی آن به قلم بهاره کمالی سروستانی توسط کمیته ملی موزه های ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشنامه فارس به چاپ رسیده است.

در معرفی این کتاب عنوان شده است: منشور آیکوم حداقل استاندارد را برای موزه ها به دست می دهد. این استانداردها در قالب یک سری اصول در این مجموعه تدوین شده است. بر اساس این اصول، موزه ها مسئول میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و ناملموس اند. موزه ها وظیفه دارند مجموعه های خود را به دست آورند، از آن ها نگهداری کنند و آن ها را گسترش دهند و از این رهگذر نقش خود را در حراست از میراث طبیعی، فرهنگی و علمی ایفا کنند.
مجموعه های موجود در موزه ها بازتاب میراث فرهنگی و طبیعی جوامعی هستند که آن مجموعه ها از آن ها نشأت گرفته اند و می توانند موجب پیوندهای محکم با هویت ملی، هویت محلی، هویت قومی، هویت دینی و هویت سیاسی شوند.

رسالت مهم موزه ها توسعه نقش آموزشی و فرهنگی آن ها است و همچنین جذب مخاطبان بیشتر از جامعه، محل یا گروهی که به آن خدمت می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1