17 آوریل 2024 - 14:16

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

23 آوریل 2017 - 11:30 dsfr.ir/en74k

پل طبیعت تهران

آمایش سرزمین، نوعی برنامه ریزی بلندمدت است که با هدف توزیع متناسب امکانات و منابع برای سطح #رفاه و کیفیت #زندگی شهروندان صورت می گیرد.

صنایع خلاق در ایران به دلیل تنوع و گستردگی محصولاتش در پهنه جغرافیایی ما، بستری موثر برای حرکت در مسیر توسعه پایدار محسوب می شود. دانش فنی بومی، مواد اولیه در دسترس، بازار مصرف داخلی بزرگ، خصلت های زیبایی شناسانه و ظرفیت بالای اشتغال زایی از جمله ویژگی های این تولیدات فرهنگی به شمار می روند که در گذشته با تاکید بر آنها، دستاوردهای ارزشمندی برای جامعه ایران به دست آمده است. با اندکی تامل شاید بتوان موارد متعدد دیگری هم به این ویژگی ها افزود و باید در نظر داشته باشیم که مبتنی بر همین خصایص می توان صنایع خلاق، به ویژه صنایع دستی را بستری موثر برای حرکت به سوی توسعه پایدار و رشد اقتصادی در کشور به شمار آورد؛ مقوله ای که در مناطق کمتر برخوردار بسیار کارآمد خواهد بود. از سوی دیگر، یکی از رویکردهایی که در حرکت به سوی توسعه پایدار در جوامع توسعه یافته اساس برنامه ریزی های اجرایی و نقشه راه قرار می گیرد، آمایش سرزمین است؛ مفهومی که پس از جنگ جهانی دوم به طور جدی در دنیا مطرح شد و به عنوان مولفه ای مهم، اساس برنامه ریزی کشورهای دنیا قرار گرفت. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امروزه توجه به آن به مثابه شاخصی مهم برای سنجش توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته دنیا برنامه های اساسی خود را منطبق بر آمایش سرزمین و با توجه به مطالعات آن صورت می دهند.

آمایش سرزمین، نوعی برنامه ریزی بلندمدت است که با هدف توزیع متناسب امکانات و منابع برای سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان صورت می گیرد و پایدارترین، منصفانه ترین و متناسب ترین چیدمان و تعامل را میان مولفه های مهمی همچون منابع طبیعی، جمعیت و سرمایه های موجود ایجاد می کند. در واقع به دلیل همین نگرش جامع این برنامه نسبت به جنبه های اجتماعی، داشته های طبیعی و ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. در این نگرش توجه به اقلیم، زیست بوم، ظرفیت های انسانی و جغرافیا اولویت دارد تا از ظرفیت های موجود در یک سرزمین برای ایجاد مناسب ترین وضعیت حیات انسانی استفاده شود.

وضعیت ایران

در کشور ما با نگاه آمایش سرزمینی، حوزه های متنوعی مثل محیط زیست، جاذبه های تاریخی، طبیعی و صنایع فرهنگی از کلیدواژه های مهم و تعیین کننده به شمار می روند. به دلیل تنوع و گستردگی صنایع فرهنگی و خلاق و در صدر آنها صنایع دستی، این عرصه را می توان نگین برنامه ریزی بر پایه آمایش سرزمین به شمار آورد؛ چراکه این هنر-صنعت اصیل براساس ظرفیت های انسانی، محلی، مواد طبیعی موجود و شیوه ها و نقشمایه های فرهنگی هر منطقه تولید شده و به دلیل قرابت فرهنگی و کاربردی بودن و همچنین ارزش و صرفه اقتصادی برای ساکنان همان منطقه، دیگر نقاط و مردم دیگر کشورها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. حال با اندکی تامل می بینیم توسعه صنایع دستی در مناطق مختلف می تواند زمینه اشتغال و بهبود معیشت به ویژه در نواحی دور از مراکز بزرگ شهری را فراهم آورد و زمینه مساعدی برای تحقق اهداف آمایش سرزمین ایجاد کند. توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی در مراحل مختلف آمایش سرزمین از مطالعات اولیه گرفته تا سنجش وضعیت موجود و آینده نگری، خواهد توانست این قابلیت ها را به فعلیت درآورد.

تردیدی نیست که در صورت توجه واقعی به صنایع دستی و باور داشتن به ظرفیت های آن در مسیر اجرای برنامه های آمایش سرزمین می توان انتظار داشت این مقوله در زمینه مباحث مربوط به جمعیت و پراکندگی انسانی، رونق اشتغال و اقتصاد و نیز احیای هویت های فرهنگی بسیار مثمرثمر باشد. با وجود پیشینه چند دهه برنامه آمایش سرزمین در ایران، این عرصه آن طور که در کشورهای پیشرفته نتایج مهمی را محقق ساخته، نتوانسته در کشورمان چندان اثربخش باشد. به نظر می رسد چنانچه بحث آمایش سرزمین و برنامه ریزی مبتنی بر آن، به طور جدی و واقعی مبنای کار در ایران قرار گیرد، حوزه ای مانند صنایع دستی بتواند ظرفیت های بالقوه خود را به صورتی محسوس و اثربخش نشان دهد و بخشی از بسترهای تحقق توسعه پایدار را در کشور فراهم آورد.

1