نگاهی به آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری

4 آوریل 2017 - 09:00 dsfr.ir/tc3jz

نگاهی به آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری
میثم محسنی
برج گنبد قابوس و مسافران نوروزی در نوروز 96

معاون #گردشگری حدود 50 میلیون نفر شب اقامت و حدود 70 میلیون دیدار از سایت ها را برای نوروز 96 اعلام کرده اند. که جای بحث فراوان دارد.

هر سال از اواسط بهمن ماه دست اندرکاران بخش گردشگری همگام با رسانه ملی با شور و هیجان فراوان شروع به تبلیغ و سر و صدا در آماده سازی تاسیسات اقامتگاهی و مقصدها برای سفرهای نوروزی می کنند و همزمان رشد مشخصی از افزایش سفر را هم پیش بینی می کنند.

آمارهای اعلامی از سوی مسئولین مربوطه تا حدود 90 درصد با پیش بینی اعلام شده مطابقت پیدا می کند. اما اگر شما به عنوان پژوهشگر اطلاعات مستندی در این زمینه از معاونت گردشگری سازمان و ادارات مربوطه بخواهید، معمولا پاسخ این است که آماری وجود ندارد و یا آمارها ناقص است. برای مثال آمار تعداد دیدار کنندگان از آثار میراثی یا سایر سایت های در اختیار سازمان معمولا در سالنامه های آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ناقص است و یا اصلا نیامده است و یا آمار اعلام شده با آمار سازمان میراث فرهنگی تفاوت بنیادین دارد.

معاون محترم گردشگری حدود 50 میلیون نفر شب اقامت و حدود 70 میلیون دیدار از سایت ها را برای نوروز 96 اعلام کرده اند. که جای بحث فراوان دارد.

1. با توجه به پراکنش مکانی وسیع و گسترده سایت ها و منابع گردشگری ایران در پهنه جغرافیایی از سطح روستا، شهرهای کوچک، مراکز شهرستان ها و مراکز استان ها و مشکل تبادل اطلاعات بین آن ها و فرض گرفتن ورودیه برای همه سایت ها که البته این گونه نیست. چگونه در مدت چندروز تمام این آمار که به صورت دستی است و نه مکانیزه، در سازمان مرکزی تجمیع و اعلام می شود. سازمانی که تا کنون نتوانسته آمار دقیقی از تعداد تخت ها و اتاق های تاسیسات اقامتگاهی علیرغم در دسترس بودن ارائه کند و همیشه آمار اعلامی از سوی جوامع صنفی مربوطه و مرکز آمار ایران که مرکز رسمی آماری کشور است با آمار اعلامی از سوی سازمان متفاوت بوده است.

2. چگونه است که پیش بینی درصد افزایش سفرها معمولا با آمار اعلامی سازمان تطابق دارد!

3. اعلام این آمار حجمی چه دردی از برنامه ریزی گردشگری کشور را درمان می کند. سال هاست این آمار تقریبا با این کیفیت اعلام می شود. اما چه نتایجی را در برداشته است؟

4. چرا اعلام آمار با این عجله و پر ابهام. اگر معاون محترم و مسئول اعلام آمار کمی تامل می کردند و جمع بندی دقیق و تفصیلی را با مستندات اعلام می کردند چه اتفاقی می افتاد؟ بنظر می رسد مسئولین مربوطه اعلام آمار، اعلام تعداد مسافران و دیدارکننده ها را با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس اشتباه گرفته اند!

5. از سوی دیگر ایشان اعلام کرده اند که الگو و فرهنگ سفر مردم نسبت به سال های پیش تغییر یافته است. حال با این آمار کلی، چگونه به این مهم پی برده اند؟ بماند. اما سوال این است که سازمان چه برنامه هایی را اجرا کرده که خلق الساعه الگوی سفر و فرهنگ سفر جامعه را متحول کرده است.

و سوالات متعدد دیگر که در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت.

1