13 ژوئیه 2024 - 00:41
http://dsfr.ir/os4y36

برچسب : روز آواها و نواها

چرا فرهنگ ایرانی را باید «موسیقایی» نامید؟

چرا فرهنگ ایرانی را باید «موسیقایی» نامید؟

شناسه ی ملی ایرانی از اندام هایی چون؛ سرزمین، تاریخ، زبان فارسی، دین، جشن ها، استوره ها، هنر، ادبیات و ......