12 ژوئن 2024 - 23:05
http://dsfr.ir/bs9isv

برچسب : مهدی معمارزاده

عودلاجان را زخمی و نیمه جان رها نکنید

عودلاجان را زخمی و نیمه جان رها نکنید

#عودلاجان، محله ی عیان نشینی که افراد نامداری را به خود دیده و بخشی از هویت #تهران را شکل می هد، روزگاری است...