12 ژوئن 2024 - 16:00
http://dsfr.ir/xzwu2j

برچسب : خیابان سنگفرش قجری

روند بی پایان تخریب بافت تاریخی

روند بی پایان تخریب بافت تاریخی

«با خودم گفتم کجای کاری جناب استاندار؟ ما خیابان سنگفرش قجری را آسفالت کرده ایم؛ بیا و ببین! شما هنوز به...