7 آوریل 2020 - 11:16
http://dsfr.ir/2pkvj9

بازدید راهنمایان گردشگری از برج آزادی

راهنمایان گردشگری جهان که به منظور شرکت در کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال 2017 به ایران سفر کرده اند در قالب تور تهرانگردی، روز یکشنبه 10 بهمن 95 از «میدان و برج آزادی» بازدید کردند.

عکاس مجموعه : میثم رودکی