7 آوریل 2020 - 08:50
http://dsfr.ir/26tx7m

بازدید راهنمایان گردشگری از کاخ گلستان

راهنمایان گردشگری جهان که به منظور شرکت در کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال 2017 به ایران سفر کرده اند در قالب تور تهرانگردی، روز یکشنبه 10 بهمن 95 از «کاخ جهانی گلستان» بازدید کردند.

عکاس مجموعه : میثم رودکی