8 آوریل 2020 - 00:49
http://dsfr.ir/sj6m2y

بازدید راهنمایان گردشگری از موزه ملی

راهنمایان گردشگری جهان که به منظور شرکت در کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال 2017 به ایران سفر کرده اند در قالب تور تهرانگردی، روز یکشنبه 10 بهمن 95 از «موزه ملی ایران» بازدید کردند.

عکاس مجموعه : میثم رودکی