http://dsfr.ir/cjlyfw

المان های شهری مشهد

المان های شهری مشهد چند سالی بود که در عید نوروز برای مردم، گردشگران و زائران جذابیت های زیادی داشت. شور و اشتیاق مردم با دیدن این المان ها را می شد کاملا در چهره شان مشاهده کرد. متاسفانه شهردار جدید مشهد با رویکرد جدید شهرداری در آغاز سال نو و نوروز، این شور و لذت عمومی ناشی از جذابیت های المان های شهری را از مردم و مسافران مشهد گرفت.

عکاس مجموعه : میثم رودکی