مهدی رودکی

مهدی رودکی

مدیر مسوول

زندگی ماجراجویی تمام است و سفر بخش تحقق یافته همه آن ماجراجویی هایی است که در ذهن ما می گذرد. خوشحال یا غمگین؛ زندگی در جریان و ماجراجویی پشت در، چمدان بسته آماده است تا روزمرگی را بر هم زند و ما را راهی کند؛ راهی سفر.

سفر هر چه باشد، مسوولانه است. ما مسوولیم، سفر برویم و مسوولیم از خود، دیگران و هر آن چه که بخشی از تجربه سفرمان است، نگهداری کنیم. این گونه است که مسافر، رشد می کند و "پخته می شود"، جوامع توسعه می یابند، فرهنگ ها حفظ می شوند و زندگی فردی و اجتماعی مسافران، پرمعناتر و ماجراجویانه تر پیش می رود. همه این ها یعنی بهانه هایی "بیشتر" برای سفرهای "بیشتر".

و اما من، این جا در "دنیای سفر"، همراه دوستان هر روزه می کوشیم این مسوولیت را به خود و دیگران یادآوری کنیم.