31 می 2020 - 23:59

ابراهیم اسدی بشلی

ابراهیم اسدی بشلی

- رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری مجمع متخصصین ایران

- مدیرعامل موسسه توسعه صنعت گردشگری سپهر گردون