ابراهیم اسدی بشلی

ابراهیم اسدی بشلی

- رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری مجمع متخصصین ایران

- مدیرعامل موسسه توسعه صنعت گردشگری سپهر گردون