13 آوریل 2024 - 03:46

فاطمه باباخانی

فاطمه باباخانی
دبیر سرویس محیط زیست و اکوتوریسم

کارشناسی علوم ارتباطات را در دانشگاه علامه و ارشد روابط بین الملل را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساندم و در میانه این دو آغاز به طبیعت گردی کردم. در ابتدا قدم در زدن طبیعت شرط بود و در ادامه به برنامه های پاکسازی رسید اما جنگل ابر تیم ما را ناچار به برداشتن گام های جدی در این زمینه کرد از این رو  آغاز به نوشتن به صورت آزاد در رسانه ها درباره این اکوسیستم بی نظیر ایران کردم. برگزاری جشنواره و همایش نیز ابتدای راه بود تا این که در موسسه "طنین طبیعت تیرگان" چشم انداز شهر سبز را چیدیم و این ایده را همراه دوستان مطرح کردیم که "حفاظت از محیط زیست تنها یک وظیفه دولتی نیست".

در "دنیای سفر" در تلاشم علاوه بر رویداها و همایش های مرتبط با محیط زیست و اکوتوریسم، ادبیات توسعه پایدار  و  رویکردهای جدید در حفاظت را  در گفتگو با صاحبنظران این حوزه پوشش دهم، تجربیاتی که در روزنامه اعتماد و دنیای اقتصاد در کنار فعالیت داوطلبانه در «تیرگان» داشته ام امیدوارم به کمک آید تا در دنیای سفر سویه های دیگری از اکوتوریسم و محیط زیست را منتشر کنیم که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.