10 ژوئن 2024 - 04:49

اهمیت ارائه تضامین به سرمایه گذاران خارجی گردشگری

3 دسامبر 2016 - 10:00 dsfr.ir/ij4s4

بیست و چهارمین نشست اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران

تردید سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران هنوز برطرف نشده و آنها نگران چگونگی بازگرداندن سرمایه خود هستند.

محسن مهرعلیزاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در بیست و ششمین نشست اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران با تاکید بر اهمیت ضمانت بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران در حوزه گردشگری، به مواد 12 و 13 قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی در مورد نحوه بازگشت سرمایه سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: «در قوانین، نحوه حمایت از سرمایه گذاری ذکر شده است اما به دلیل برخی بی ثباتی ها و عدم اطمینان به اجرای دقیق نص قانون، سرمایه گذاران همچنان با تردید مواجهند و دولت برای رفع این تردید باید تضامین لازم را ارائه دهد.»

در این نشست حاضران ابراز داشتند سرمایه گذاران بسیاری در طول دو سال اخیر، به قصد ارزیابی بازار ایران وارد کشور شده اند، اما به دلیل نبود تضامین محکم دولتی، نتوانسته اند نسبت به عواقب سرمایه گذاری در ایران اطمینان حاصل کنند.

محمدرضا خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به فرصت طلایی ورود سرمایه گذاران برای هتلداری ایران بیان کرد: «تردید سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران هنوز برطرف نشده و آنها نگران چگونگی بازگرداندن سرمایه خود هستند. در واقع به رغم وجود قوانین مشوق سرمایه گذاری، دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه این سرمایه گذاران در اختیارشان قرار نمی دهد.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « سایت اتاق تهران » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1