مرکز آمار ایران در گزارشی منتشر کرد

سنگینی کفه هزینه سفر به نفع خروجی ها

16 نوامبر 2016 - 13:30 dsfr.ir/982td

سنگینی کفه هزینه سفر به نفع خروجی ها
میثم رودکی / دنیای سفر
گردشگران در پاسارگاد

ایرانی ها در هر سفر داخلی 77 هزار تومان و در هر سفر خارجی بیش از دو میلیون و 400 هزار تومان هزینه می کنند.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت سفرهای داخلی ایرانی ها اعلام کرد که در بهار سال 93، حدود 58 درصد از خانوارهای کشور که معادل 13 میلیون و 441 هزار و 786 خانوار هستند، حداقل یک سفر داشته اند؛ این درحالی است که در مقابل آنها، حدود 42 درصد یعنی 9 میلیون و 538 هزار و 214 خانوار در این فصل به جایی سفر نکرده اند. براساس این آمار، کل تعداد سفرهای انجام شده در مدت زمان مذکور 69 میلیون و 818 هزار و 665 سفر بوده که در این میان، 32 میلیون و 533 هزار و 524 سفر بدون اقامت شبانه و 37 میلیون و 285 هزار و 141 سفر نیز با اقامت شبانه همراه بوده و این به آن معنا است که 53 درصد از سفرهای داخلی در بهار 93 با اقامت شبانه و 47 درصد از آنها بدون اقامت شبانه بوده است.

در کل، این سفرها 5376 میلیارد و 148 میلیون و 800 هزار تومان هزینه صورت گرفته است که بیشترین آن به هزینه های حمل ونقل اختصاص داشته است. این یعنی برای هر سفر داخلی تنها حدود 77 هزار تومان هزینه می شود. پس از حمل و نقل با رقمی بالغ بر 1244 میلیارد و 781میلیون و 200 هزار تومان، هزینه های خوراکی و دخانی با بیش از 1143 میلیارد و 134 میلیون و 300 هزار، هزینه های درمانی با 911 میلیارد و 438میلیون و 900 هزار تومان، هزینه های خرید کالا با 813 میلیارد و 358 میلیون و 800 هزار تومان و هزینه های خرید سوغاتی با 605 میلیارد و 494 میلیون و 300 هزار تومان اهم هزینه های گردشگران داخلی را به خود اختصاص داده اند. در این بخش نکته قابل توجه آن است که هزینه های اقامت به نسبت، یکی از کمترین هزینه ها یعنی رقمی معادل 369 میلیارد و 149 میلیون و 300هزار تومان را دربرگرفته اند که چرایی آن را در الگوی اقامت گردشگران داخلی می توان یافت. علاوه بر این، سهم هزینه تور نیز ناچیز است.

این ناچیزی هزینه تورها به خاطر آن است که همچنان سفرهای همراه با تور، کمترین سهم را در سفرهای داخلی کشور دارند؛ تا جایی که تنها 867 هزار و 819 سفر از مجموع نزدیک به 70 میلیون سفر انجام شده در بهار 93 با تور صورت گرفته و بقیه آن بدون تور و شخصی انجام شده است. نزدیک به دوسوم سفرهایی که با تور صورت گرفته، با اقامت شبانه همراه بوده و این در حالی است که تنها کمی بیش از نیمی از سفرهای بدون تور اقامت شبانه را نیز شامل می شده اند. بنا به تحلیل کارشناسان، سفرهای سازمان یافته ای که با تور صورت می گیرد به اقامت طولانی تر منجر می شود و هزینه کردها را نیز سازماندهی می کند.

علاوه بر این، از مجموع سفرهای داخلی که با اقامت شبانه صورت گرفته است، دیدار دوستان و بستگان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده؛ به طوری که 60 درصد از این سفرها یعنی 22 میلیون و 200 هزار و 433 سفر با این هدف انجام شده است. اهداف گردش و تفریح با 22 درصد و رقمی حدود 8 میلیون و 334 هزار و 932 سفر، زیارت با 9 درصد و تعداد 3 میلیون و 513 هزار و 919 سفر و اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب وکار در مجموع با حدود 9 درصد در سفرهای داخلی سهم داشته اند. اما این گزارش نشان می دهد الگوی سفر به لحاظ هدف اصلی سفر، در سفرهای بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهای با اقامت شبانه است. در حالی که هدف اصلی برای سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار سال 93، دیدار دوستان و بستگان بوده، گردش و تفریح به عنوان هدف اصلی سفرهای بدون اقامت شبانه معرفی شده اند.

بر این اساس، 40 درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه یعنی معاول 12 میلیون و 871 هزار و 648 سفر با هدف گردش و تفریح انجام شده است. 25 درصد دیگر از این سفرها برابر با 8 میلیون و 115 هزار و 727 سفر با هدف دیدار دوستان و بستگان، 17 درصد یعنی 5 میلیون و 515 هزار و 987 سفر با هدف درمان و 7 درصد معادل 2 میلیون و 245 هزار و 675 سفر با هدف زیارت انجام شده است. در این میان 12 درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه نیز با اهدافی دیگر نظیر آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است.

نحوه اقامت خانوارها حین سفر داخلی نیز مستقیما از هدف شان از سفر نشأت می گیرد. طبق گزارش مرکز آمار از مجموع 166 میلیون و 444 هزار و 211 نفر-شب اقامت که در بهار 93 صورت گرفته، 74 درصد در خانه آشنایان و بستگان بوده است؛ این یعنی رقمی برابر با 123میلیون و 646 هزار و 765 نفر-شب اقامت. پس از خانه دوستان و بستگان، ویلا و آپارتمان اجاره ای با 11 میلیون و 623 هزار و 79 نفر-شب اقامت، ویلا و آپارتمان شخصی با 8 میلیون و 95 هزار و 34 نفر-شب اقامت، اقامتگاه های عمومی با 7 میلیون و 473 هزار و 697 نفر-شب اقامت، چادر و کمپ شخصی با 6 میلیون و 463 هزار و 5 نفر-شب اقامت و اقامتگاه سازمانی با 6 میلیون و 185 هزار و 104نفر-شب اقامت را به خود اختصاص داده اند. سایر اقامتگاه ها نیز میزبان 2 میلیون و 957 هزار و 526 نفر-شب اقامت بوده اند.

در این گزارش همچنین شهرستان هایی که بیشترین تعداد سفر را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی شهرستان های مهم کشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در بهار نشان می دهد، شهرستان های تهران با 4 میلیون و 322 هزار و 454 سفر، مشهد با 3 میلیون و 716 هزار و 268 سفر، شیراز با 2 میلیون و 975 هزار و 620 سفر، رشت با 2 میلیون و 636 هزار و 588 سفر، اصفهان با 2 میلیون و 259 هزار و 179 سفر، قم با یک میلیون و 957 هزار و 454 سفر و قزوین با یک میلیون و 932 هزار و 254 سفر دارای بیشترین تعداد سفر و بازدیدکننده بوده اند.

در عین حال، توجه به این نکته ضروری است که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر در این شهرستان ها با هم متفاوت است؛ به گونه ای که عمده سفرها در شهرستان های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و قم از نوع سفرهای با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان های رشت و قزوین از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.

آمار سفر در خانوارها چگونه است؟

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد قریب به دوسوم خانوارهای چهارنفره در بهار سال93 به سفر پرداخته اند و این در حالی است که بیش از نیمی از خانوارهای سه نفره و خانوارهای دونفره طی این مدت زمان، در ایران سفر داخلی داشته اند. در عین حال، قریب به دوسوم از خانوارهای پنج نفره و شش نفره نیز در بهار 93 به سفر رفته اند اما تنها یک سوم خانوارهای یک نفره در این مدت سفر داشته اند؛ آماری که بخشی از الگوی سفر ایرانی ها را تبیین می کند.

تحلیل این آمار نشان می دهد در فصل بهار سال 93، خانوارهای پنج نفره و چهارنفره به نسبت تعداد کلشان بیشترین سفرها را داشته و در مجموع نیز این خانوارهای چهارنفره بوده اند که با رقم 4 میلیون و 41 هزار و 467 خانوار بیشتر به سفر رفته اند. از سوی دیگر، بیشترین تعداد سفرهای داخلی را خانوارهایی تشکیل می دهند که سرپرست آنها به لحاظ وضعیت شغلی، کارکن مستقل، حقوق بگیر بخش خصوصی یا حقوق بگیر بخش عمومی است.

بر این اساس، بیش از 25 میلیون سفر از سوی اعضای خانوارهایی صورت گرفته که سرپرستشان کارکن مستقل است و نزدیک به 16 میلیون نفر از اعضای خانوارهایی که سرپرستشان حقوق بگیر بخش خصوصی به شمار می آیند، به سفر داخلی پرداخته اند. همچنین بیش از 10 میلیون سفر داخلی از سوی خانوارهایی با سرپرست های حقوق بگیر بخش عمومی انجام شده است. البته کارشناسان در تحلیل این ارقام تاکید می کنند که باید در نظر داشت در مجموع رقم شاغلان به این سه وضعیت شغلی نسبت به کارفرماها، افراد حقوق بگیر بخش تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد بیشتر است.

وسایل نقلیه شخصی؛ اولویت سفرهای داخلی

در همین حال، نگاهی به آمار سفر خانوارها به تفکیک برخورداری از وسیله نقلیه نشان می دهد که این عامل نیز نقش عمده ای در سفرهای داخلی ایرانیان ایفا می کند؛ چه اینکه بیش از 9 میلیون نفر از 13 میلیون و 646 هزار و 163 خانوار دارای وسیله نقلیه در فصل بهار سال 93 به سفر رفته اند و این درحالی است که تنها 4 میلیون و 388 هزار و 870 خانوار از تعداد 9 میلیون و 333 هزار و 837 خانوار بدون وسیله نقلیه شخصی سفر کرده اند. آمار وسیله نقلیه مورد استفاده در این سفرها نیز این موضوع را تایید می کند که بیش از نیمی از سفرهای داخلی با خودروی شخصی انجام می گیرد و در این میان هواپیما و شناور دریایی کمترین سهم را دارند. بر این اساس، 36 میلیون و 352 هزار و 625 سفر با وسایل نقلیه شخصی، 11 میلیون و 509 هزار و 826 سفر با سواری کرایه، 8 میلیون و 603 هزار و 848 سفر با وسیله شخصی دیگران، 6 میلیون و 482 هزار و 187 سفر با اتوبوس، 2 میلیون و 588 هزار و 85 سفر با مینی بوس، یک میلیون و 22 هزار و 138 سفر با قطار، 596 هزار و 514 سفر با هواپیما و 44 هزار و 198 سفر نیز با شناور انجام شده است. علاوه بر این 2 میلیون و 619 هزار و 242 سفر نیز از طریق سایر وسایل نقلیه صورت گرفته است.

سفرهای خارجی

اما در حالی که قریب به 70 میلیون سفر داخلی در بهار 93 صورت گرفته است، آمارهای مرکز آمار کشور نشان می دهد در این مدت تنها 886 هزار و 637 سفر خارجی صورت گرفته است. این میزان موید دخالت عوامل متعدد نظیر عوامل اقتصادی است. طبق این آمار، ایرانی ها در این سفرها رقمی معادل 2139 میلیارد و 991 میلیون و 200 هزار تومان صرف سفرهای خارجی خود کرده اند و این رقم یعنی برای هر سفر خارجی حدود 2 میلیون و 413 هزار و 604 تومان هزینه می شود. بیشترین هزینه ها در این میان به تور و گشت با 1262 میلیارد و 317 میلیون و 900 هزار تومان اختصاص دارد. هزینه خرید سوغات (339 میلیارد و 830 میلیون تومان)، هزینه حمل و نقل (173 میلیارد و 234 میلیون و 400 هزار تومان)، هزینه خرید کالا (108 میلیارد و 16 میلیون و 100 هزار تومان) و هزینه های خوراکی و دخانی (102 میلیارد و 408 میلیون و 700 هزار تومان) نیز دیگر هزینه های مهم را دربرگرفته اند.

خانوارهای چهارنفره در سفرهای خارجی نیز بیشترین سهم را داشته اند. آنها با ثبت 239 هزار و 620 سفر، کمی بیشتر از خانوارهای دونفره که 234 هزار و 428 سفر داشته اند، به خارج از کشور سفر کرده اند. خانوارهای سه نفره نیز 226 هزار و 394 سفر خارجی را ثبت کرده اند و بعد از آنها خانوارهای پنج نفره با 101 هزار و 919 سفر خارجی، خانوارهای یک نفره با 42 هزار و 313 سفر و خانوارهای 6 نفره به بالا با 41 هزار و 963 سفر خارجی در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. در این میان، بیشترین سفرهای خارجی از سوی اعضای خانوارهایی انجام می شود که سرپرست آنها به ترتیب کارکن مستقل (258 هزار و 494 سفر)، حقوق بگیر بخش عمومی (138 هزار و 626 سفر) و حقوق بگیر بخش خصوصی (126 هزار و 585 سفر) هستند. همچنین هواپیما محبوب ترین وسیله نقلیه برای این سفرها است؛ زیرا سهمی برابر با 647 هزار و 415 سفر را به خود اختصاص داده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1