6 اکتبر 2021 - 14:06

نقش صنایع دستی در مبادلات فرهنگی

6 نوامبر 2016 - 09:30 dsfr.ir/2z5kc

نقش صنایع دستی در مبادلات فرهنگی
میثم رودکی / دنیای سفر
نمایشگاه سفره ایرانی فرهنگ گردشگری - مشهد

صنایع دستی و صنعت گردشگری بر یکدیگر اثر متقابل داشته و می توانند موجبات رشد و توسعه یکدیگر را فراهم کنند.

صنایع دستی یکی از مظاهر فرهنگی و هنری به شمار می رود و نظر به اینکه هر فرآورده دستی بازگوکننده ویژگی های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور و محل تولید آن است، می تواند هم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و شمار هم دلیل جلب و جذب گردشگران به شمار آید.

امروزه دیگر تنها آثار تاریخی وسیله جذب گردشگر به ممالک در حال توسعه که بیشتر دارای تمدنی کهن هستند، نیست بلکه همراه آن صنایع دستی با طرح ها و اصالت های ویژه مطرح بوده و می تواند مکمل دیدنی های تاریخی هر کشوری باشد، تا آنجا که در برخی از کشورها که مهد صنایع دستی هستند در کنار مراکز تولید عمده محصولات دستی، امکانات گردشگری فراهم شده تا جهانگردان ضمن اقامت در این گونه مراکز از نزدیک با چگونگی تولید مصنوعات دست ساخته آشنا شوند.

به این ترتیب مشاهده می شود که صنایع دستی و صنعت گردشگری بر یکدیگر اثر متقابل داشته و می توانند موجبات رشد و توسعه یکدیگر را فراهم کنند.

1