تشکیل اتاق ایران و اتریش برای افزایش سرمایه گذاری گردشگری

24 سپتامبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/8q0iy

تشکیل اتاق ایران و اتریش برای افزایش سرمایه گذاری گردشگری
earn-money.blog.ir
فصل هایی برای تفرج سرمایه ها

برای پیگیری حضور سرمایه گذاران اتریشی در گردشگری کشور، اتاق مشترک ایران و اتریش تشکیل می شود.

نشست کارگروه همکاری اقتصادی با کشور اتریش، با حضور مدیرکل توسعه تجارت اروپا و آمریکا در سازمان تجارت و توسعه ایران، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه گردشگری سازمان گردشگری و نمایندگان هلدینگ هگتا برگزار و مقرر شد کمیته هایی برای برنامه ریزی و تدوین برنامه ایجاد شود.

همچنین قرار است در کمیته ها ترکیب هیات ها برای تعامل با اتریش و دیگر کشورهای غربی سازماندهی و با تمرکز بر ظرفیت ها و نیازها این برنامه ها به درستی در کمیته تدوین شود.

بر همین اساس، سمینارهای آشناسازی برای طرف های اروپایی در اروپا و دعوت از آنان برای حضور در ایران و آشنایی با ظرفیت های کشور و بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

همچنین برای بهبود وضعیت زیرساختی گردشگری و همکاری مستمر و مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران به خصوص در زمینه توریسم سلامت و معرفی به بخش های اقتصادی اروپا، اقداماتی انجام خواهد شد و برای پیگیری حضور سرمایه گذاران اتریشی در گردشگری کشور، اتاق مشترک ایران و اتریش تشکیل می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1