17 آوریل 2024 - 14:08

تبیین اهمیت جایگاه زنان در توسعه گردشگری بومی

19 سپتامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/an6kp

یک کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی معتقد است گردشگری منافع بسیاری برای زنان دارد؛ به طوری که فرصت های کارآفرینی بسیاری در صنایع دستی، تولید محصولات غذایی و راهنمایی تور ایجاد می کند.

به گزارش تابناک، مهتاب اکبری ورمزیار با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه همه جانبه کشور اظهار کرد: «ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاه های حیات وحش، توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه های گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت است.»

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها این صنعت را منبع اصلی درآمد، اشتغال و رشد بخش خصوصی می دانند، گفت: «در سال های اخیر میل به گردشگری در جوامع، به ویژه جوامع توسعه یافته به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته است و به سبب تاثیرات فراوان آن بر بخش های اقتصادی و اجتماعی هر روز بیش از پیش مورد توجه کشورهای جهان قرار می گیرد.»

اکبری ورمزیار ادامه داد: «توسعه گردشگری سبب بهسازی و توسعه تاسیسات زیربنایی می شود و بر معیشت خانواده های محلی، توسعه بنگاه های کوچک و منابع طبیعی مقصد اثر می گذارد. گردشگری همچنین سبب بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه ای می شود.»

وی افزود: «توجه جوامع به آثار گردشگری ازجمله ارزآوری، اشتغال زایی، هزینه پایین ایجاد فرصت های شغلی، تنوع درآمدی، رهایی از اقتصاد تک محصولی، کاهش فقر و به ویژه کاهش بیکاری باعث شده است تا گردشگری نقش مهمی در توسعه ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کند.»

اکبری ورمزیار با تاکید بر اینکه زنان در توسعه صنعت گردشگری بومی نقش تعیین کننده ای دارند، یادآور شد: «گردشگری از طریق ایجاد شغل های مختلف، بیکاری را کاهش داده و فقر را در جوامع از بین می برد و فرصت های اشتغال زایی بی شماری برای زنان در بخش های اشتغال رسمی و غیررسمی ایجاد می کند.»

1