22 نوامبر 2020 - 11:50

مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده

16 اوت 2016 - 13:30 dsfr.ir/7w97l

مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده
typepad.com

این مقاله اطلاعات، مفاهیم و سیاست های جدیدی را ارائه می کند که بتوانیم طرح اجرایی مطلوب تری را برای گردشگری تدارک دیده و برای حل مشکلات آینده آن آماده تر باشیم.

گردشگری جهانی، از آغاز قرن بیست و یکم تاکنون، پیشرفت فراوانی داشته و در صورتی که جامعه بین المللی گردشگری به شکلی صحیح و مطلوب، مفهوم گردشگری پایدار را درک کرده، تایید کرده و ترویج کند، احتمالا طی سال های آتی نیز به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.

گردشگری پایدار، جزئی از یک تغییر نگرش کلی است و براین باور است که رشد اقتصادی منظم به همراه ملاحظه محیط زیست و ارزش های اجتماعی کیفیت زندگی، نیروی محرکه برای پیشرفت درازمدت در توسعه گردشگری و سیاست های مربوط به آن است.

مقاله مدیریت گردشگری پایدار؛ میراثی برای آینده، به منظور رشد و توسعه منظم، برخی توصیه ها برای سیاست ها و روش ها را که با مجموعه ای مهم از معیارهای ارتقای کیفیت زندگی به وسیله گردشگری پایدار، پیوند خورده، ارائه می کند.

فرصتی را که گردشگری برای منافع مطلوب اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی در آینده فراهم می کند، به تصمیم هایی که امروز گرفته می شوند، بستگی دارد. ما می توانیم برای توسعه گردشگری، ضمن اعتقاد داشتن به اصول اخلاقی، سیاست ها و فلسفه های گردشگری، پایدار، به خوبی برنامه ریزی کرده یا اینکه آن را به حال خود رها کنیم و امیدوار بمانیم که شاید بهترین شرایط، برقرار شود. اگر جهت گیری های روشنی را در این مقطع زمانی از رشد گردشگری برای گردشگری پایدار تعریف نکنیم، ممکن است هرگز فرصت دیگری را نیابیم.

ما محیط زیست محدودی را در اختیار داریم و قسمت عمده این محیط زیست، پیش از این در اختیار بسیاری از فعالیت های مختلف صنعتی و فنی و سیاحت های بی برنامه، قرار گرفته است حفاظت از منابع محیط زیست، لحاظ کردن ارزش های اجتماعی جامعه و افزودن بر کیفیت زندگی شهروندان بومی در سراسر جهان در حالی که امکان کسب منافع اقتصادی مطلوب برای گردشگری وجود داشته باشد، امری خطیر و بسیار دشوار است.

این مقاله اطلاعات، مفاهیم و سیاست های جدیدی را ارائه می کند که بتوانیم طرح اجرایی مطلوب تری را برای گردشگری تدارک دیده و برای حل مشکلات آینده آن آماده تر باشیم. گردشگری پایدار، عملکردهای برنامه ریزی و اهداف اجتماعی گردشگری را با مجموعه دستورالعمل های محکمی پیوند می دهد تا همچنانکه پیش می رویم، بتوانیم راه درست را پیدا کنیم بدون اینکه دستورالعمل ها، ممکن است در آینده گردشگری را بسیار کمتر از آنچه انتظار داشته ایم، نافع و پرسود بیابیم.

1