11 دسامبر 2023 - 02:59

آزمونی برای سنجش دانش شما درباره ارتباط نابرابری زنان و گرسنگی

15 می 2016 - 09:00 dsfr.ir/do4u2

آزمونی برای سنجش دانش شما درباره ارتباط نابرابری زنان و گرسنگی
foodtank.com
زیمباوه؛ تبعیض جنسیتی در کشاورزی

مبارزه با گرسنگی به طور موثری به توانمندسازی زنان مربوط می شود زیرا آنها نقش اساسی در تغذیه بازی می کنند. در بسیاری از کشورها زنان اکثریت نیروی کار در کشاورزی را تشکیل داده و مسئول فعالیت های مرتبط با خانه هستند.

عدم دسترسی زنان به آموزش، کار و یا این امکان که بتوانید غذای خود را از مزرعه تامین و ناامنی غذایی و سوءتغذیه خود و خانواده شان را بهبود بخشند از جمله مواردی است که به صورت گسترده به سلامت و امنیت غذایی وابسته است. این آزمون به شما درباره 10 دلیلی که چرا نابرابری جنسیتی یکی از عناصر کلیدی در ساختن جهانی بدون گرسنگی است یاری می رساند.

1. از کل کسانی که به سوءتغذیه مبتلا هستند، چند نفر را زنان تشکیل می دهند؟

49 درصد

40 درصد

72 درصد

60 درصد

2. هنگامی که زمان دشواری فرارسیده و زندگی سخت می شود، زنان نسبت به مردان چه شرایطی را بیشتر تجربه می کنند؟

یافتن یک شغل دیگر

کمک خواستن

کاهش مصرف مواد غذایی

3. زنانی که خانواده خود را اداره می کنند جزو فقیرترین افراد در جهان هستند، زیرا زنان به فرصت های برابر آموزشی و اقتصادی دسترسی ندارند

درست

غلط

4. کشورهای با نسبت بالای گرسنگی، نسبت بالایی در کدام مورد را نشان می دهند

زنان کارگر

نابرابری جنسیتی

فعالیت های فیزیکی

5. زمانی که زنان از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می برند، در واقع نسل بعدی هم به آن مبتلا خواهد بود

درست

غلط

6. اگر زنان کشاورز خرده پا منابع یکسانی همانند مردان داشته باشند می توانند بازده مزرعه خود را از 20 تا 30 درصد افزایش داده و همچنین از تعداد گرسنگان به این اندازه کم کنند

50 میلیون

150 میلیون

25 میلیون

100 میلیون

7. آموزش زنان و دختران می تواند به صفر شدن گرسنگی منجر شود

درست

غلط

8. آلودگی هوا ناشی از پخت و پز روی اجاق باز منجر به مرگ چند نفر سالانه می شود؟

2 میلیون

9 میلیون

2.5

4.3

9. تغییرات اقلیمی زندگی مردان را تحت تاثیر قرار داده و آنها را ناچار می کند که برای جمع آوری هیزم مسیرهای بیشتری را بپیمایند

درست

غلط

10. در بسیاری از کشورها چه فعالیتی هست که زنان باید آن را انجام داده و در مقابل مردان به انجام آن مجبور نیستند؟

به دست آوردن پول

تهیه غذا

رفتن به مدرسه

پاسخ به پرسش ها:

  1. 60 درصد
  2. کاهش مصرف مواد غذایی
  3. درست
  4. نابرابری جنسیتی
  5. درست
  6. 150 میلیون
  7. درست
  8. 4.3 میلیون
  9. غلط
  10. تهیه غذا

 

چنانچه به 8 تا 10 سوال بالا پاسخ درست داده باشید: شما به بیشتر مواردی که از نابرابری زنان و تاثیر آن بر گرسنگی آگاه هستید.شما می توانیددانسته های خود را برنامه جهانی غذا به اشتراک بگذارید. با افرادی مانند شما دستیابی به جهان بدون گرسنگی در دسترس تر خواهد بود.

چنانچه به 8 تا 6 سوال بالا پاسخ درست داده باشید: دانسته های شما درباره ارتباط نابرابری زنان و تاثیر گرسنگی بر آن گرچه زیاد است اما چیزهایی هست که نمی دانید از این رو برای افزایش دانش و حرکت به سمت جهان بدون گرسنگی می توانید به وب سایت برنامه جهانی غذا مراجعه کنید.

چنانچه تنها به 1 تا 6 سوال بالا پاسخ درست داده باشید: اگرچه شما دانسته هایی درباره ارتباط نابرابری زنان و تاثیر گرسنگی بر آن دارید اما برای حرکت به سمت جهان بدون گرسنگی می توانید به وب سایت برنامه جهانی غذا مراجعه کنید.

 

1