گردشگری اجتماع محور و ارتقای معیشت در جاوه

11 می 2016 - 09:30 dsfr.ir/rc9t8

گردشگری اجتماع محور و ارتقای معیشت در جاوه
rawildlife.com.au
جامعه محلی در اندونزی

افزایش فرصت های اشتغال برای جمعیت فقیر محلی از جمله منافع حاصل شده از گردشگری اجتماع محور جاوه بود.

پروژه توسعه گردشگری اجتماع محور در جاوه مرکزی اندونزی، توسط سازمان جهانی گردشگری در تشریک مساعی با وزارت فرهنگ و گردشگری شروع شد. هدف این پروژه بهتر کردن شرایط اجتماعی- اقتصادی برای جامعه محلی است در حالی که توسعه پایدار محیط طبیعی و فرهنگی را تضمین می کند. اهداف خاص پروژه شامل تولید درآمد از طریق گردشگری برای جامعه محلی، ارتقای مشارکت محلی در برنامه ریزی، توسعه و مدیریت فرآیندها و افزایش ظرفیت های محلی، مهارت ها و شرایط زندگی بود.

فعالیت های پروژه عمدتا بر برنامه ریزی و توسعه راهبرد، از قبیل ارزیابی فرصت های گردشگری اجتماع محور، تحلیل نیازهای جامعه پایدار، چارچوب سیاستگذاری همه جانبه ملی و نیز رهنمودها و استانداردهایی خاص برای راهنمایی جامعه محلی در خصوص گردشگری اجتماع محور پایدار و توصیه هایی در قالب یک ساختار پشتیبان برای دولت های محلی و جوامع محلی جهت ارتقای توانمندی هایشان متمرکز شد.

پروژه همچنین فعالیت های برنامه ریزی، کارآموزی و آموزش، سلامت و بهداشت و تولید درآمد را به عنوان نماگرهای موفقیت پیشنهاد کرد.

منافع:

افزایش فعالیت گردشگری از هنگام شروع پروژه (افزایش تعداد گردشگران داخلی و بین المللی با میانگین اقامت سه روزه)

افزایش فرصت های اشتغال برای جمعیت فقیر محلی در گردشگری (مثلا راهنمای تور، خانه مسافر، حمل و نقل محلی، سوغات، رستوران، تولید و توزیع غذای محلی)

مالکیت و مدیریت کسب و کارهای گردشگری توسط اعضای جامعه محلی ( 100درصد افزایش تعداد خانه مسافر در سال 2003 و 10 درصد افزایش در سال 2004)

افزایش درآمد گردشگری و تزریق مستقیم اقتصادی عواید گردشگری به درآمد خانوار محلی (مثلا 12.5 درصد افزایش درآمد سرانه در سال 2003 در مقایسه با سال 2001، ایجاد صندوق درآمد جامعه محلی از ورودی های گردشگر که برای توسعه جامعه محلی استفاده می شود.)

ارتقای پشتیبانی در سطح نهادی برای جامعه محلی

افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مثلا بهبود جاده ها، روشنایی، مخابرات و شبکه فاضلاب)

چالش ها:

نیاز به اجماع و دید مشترک برای توسعه گردشگری در بین اعضای جامعه محلی

درگیری بین اولویت های جامعه محلی و گرایشات بازاری (رقابت پذیری و پایداری اقتصادی مقصد)

نیاز به منشور رفتاری برای جلوگیری از اثرات منفی اقتصادی- اجتماعی

نیاز به حضور بخش خصوصی برای دسترسی بهتر به شبکه های بازاریابی

 

منبع: کتاب گردشگری اجتماع محور، یافتن تعادل و تعیین مسیر برای آینده

نویسنده دی.ای.تسجی، کلی.جی.سمراد، سمیح اس.ییلماز

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

1