کشف 80 تدفین در گورستان تپه صرم

14 مارس 2016 - 09:30 dsfr.ir/5e1h9

کشف 80 تدفین در گورستان تپه صرم
مهر
تپه صرم

در فصل پنجم کاوش های تپه صرم، بقایای بالغ بر 80 تدفین مورد شناسایی قرار گرفت که قدیمی ترین تدفین های شناخته شده در این گورستان مربوط به عصر مفرغ جدید و آهن یک بودند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عمار کاووسی سرپرست هیات باستان شناسی تپه صرم در گزارش خود به چهاردهمین گردهمایی باستان شناسی ایران گفت: مهم ترین هدف از فصل پنجم کاوش های تپه صرم تکمیل مطالعات عصر آهن دشت قم است.

وی افزود: اطلاعات موجود در ارتباط با دوره های مفرغ و آهن دشت قم عمدتا محصول کاوش های محوطه استقراری قلی درویش است.

این باستان شناس با اشاره به اینکه برای تکمیل این پژوهش ها خلا ناشی از کمبود اطلاعات گورستان های این دوره محسوس است گفت: با کاوش در گورستان صرم، اطلاعات لازم برای تکمیل پژوهش ها در حال انجام بدست خواهد آمد.

این باستان شناس گفت: در این صورت علاوه بر داده های حاصل از کاوش های محوطه استقراری، مدارک به دست آمده از گورستان های این دوره در دشت قم که معرف سنت های تدفینی جوامع مستقر در دشت قم مورد نظر است به اطلاعات پیشین افزوده و تکمیل خواهد شد.

به گفته او، در راستای همین هدف، در فصل پنجم محدوده ای به وسعت 10 در 10 متر مربع، منطبق با مربع r.8 در توپوگرافی تپه صرم، مورد کاوش قرار گرفت.

وی یکی از مهم ترین شاخصه های تپه صرم را تنوع معماری قبور و به تبع آن تنوع در این گورستان دانست و افزود: وجود چنین تنوعی هم به عوامل گاهشناختی تدفین ها مرتبط است و هم ریشه در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سنت های آیینی-مذهبی جوامع مستقر در منطقه دارد.

به گفته کاووسی در فصل پنجم کاوش های تپه صرم، بقایای بالغ بر 80تدفین مورد شناسایی قرار گرفت.

این باستان شناس با بیان اینکه قدیمی ترین تدفین های شناخته شده در این گورستان مربوط به عصر مفرغ جدید و آهن یک بودند تصریح کرد: این تدفین ها عموما به دلیل انجام تدفین های جدیدتر (آهن دو و سه) در محل تدفین های عصر مفرغ پایانی و آغاز عصر آهن موجب تخریب سازه های گور، اسکلت تدفین و اشیای تدفینی و هدایای قبور شده بود.

وی تدفین های شناخته شده در فصل پنجم را از نظر معماری گور به چند گروه، قبور ساده چاله تدفینی و بدون معماری گور، قبور چهارچینه خشتی، قبور سه چینه خشتی، قبور دو چینه خشتی، قبور یک چینه خشتی، تدفین های انجام شده پیرامون یک سازه خشتی مرکزی چهار وجهی، تدفین با سازه خشتی نیمه چلیپایی، گورهای چاله تدفینی با پوشش گور متشکل از قلوه سنگ و لاشه سنگ و ملات اتصالی گل رس تقسیم کرد.

او رایج ترین روش دفن دراین گورستان را به شیوه جنینی دانست و افزود: وجود تخریب و فرسایش شدید اسکلت های تدفین در فرهنگ و سنت تدفینی گورستان صرم، تنوع مشهودی در شیوه های دفن مردگان دیده می شود.

کاووسی با اشاره به تفاوت میزان جمع شدگی مردگان در این گورستان گفت: دفن مردگان به شکل تاق باز، چمباتمه ای، خوابیده بر روی سینه و ... از شیوه های دفن مردگان در این گورستان است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
14 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1