10 ژوئن 2024 - 10:45

80 درصد تالاب های کشور در شرایط بحران

17 ژوئن 2015 - 17:30 dsfr.ir/m57bh

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های کشور بر حساس سازی دستگاه ها اجرایی مهم تر از تخصیص بودجه برای نجات تالاب ها تاکید کرد.

محسن سلیمانی روزبهانی با تاکید بر اینکه روند توسعه ناپدار عامل تهدیدکننده برای تالاب های کشور است، گفت: در حال حاضر طبق تعریفی که کنوانسیون رامسر ارائه کرده است حدود 1000 تالاب در کشور وجود دارد. از این تعداد 100 تالاب دارای اهمیت و ارزش بین المللی است که کاربردهای مهمی دارند، 35 تالاب کشور در قالب 24 عنوان در کنوانسیون رامسر ثبت شده اند و تالاب میقان نیز یکی از تالاب هایی است که پیوستن آن به این سایت در دست بررسی است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های کشور ادامه داد: 75 تا 80 درصد تالاب های کشور در معرض خطر و بحران قرار دارند. تالاب های بحرانی تالاب هایی هستند که عملا در حال از دست رفتن هستند که با تدوین برنامه مدیریتی زیست بومی جامع تالاب درصدد حفظ و احیای آنها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بیش از تامین منابع مالی برای احیای تالاب ها تغییر نگاه و حساس سازی دستگاه های مرتبط نسبت به وضعیت تالاب ها اهمیت دارد، گفت: در حال حاضر با شرایط مطلوبی که در آن دستگاه های اجرایی و مرتبط نسبت به وضعیت تالاب های کشور حساس باشند و بخشی از اقدامات خود را معطوف به حفظ و احیای آنها کنند، فاصله داریم. باید نوع نگاه دستگاه های مرتبط به نگاهی همراه با توسعه پایدار تغییر کند.

سلیمانی روزبهانی هدف تهیه برنامه جامع مدیریت برای تالاب های کشور را جلب مشارکت همه ذینفعان در امر حفاظت و مدیریت، بهره برداری خردمندانه و مشارکت دستگاه های تصمیم ساز دانست و گفت: تدوین این برنامه مدیریتی برای تالاب میقان اراک باید با سرعت بیشتری انجام گیرد تا بتوان تاخیر را جبران کنیم.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های کشور با تاکید بر اینکه سازمان محیط  زیست در این برنامه صرفا به عنوان تسهیل گر حضور دارد، افزود: مسلما احیا و حفظ تالاب های استانی باید توسط دستگاه های مرتبط و اجرایی در خود استان ها انجام گیرد و در این مسیر صرفا به دنبال هم افزایی دستگا ه ها در استان ها هستیم که البته این امر نیازمند تدوین برنامه جامع و دقیق است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1