10 ژوئن 2024 - 03:28

هما، پرتاخیرترین هواپیمایی کشور در پروازهای داخلی

10 ژانویه 2016 - 12:30 dsfr.ir/rk8up

هما، پرتاخیرترین هواپیمایی کشور در پروازهای داخلی
airliners.net
هواپیمایی هما بیش ترین تاخیر پروازی را به خود اختصاص داد.

بر اساس آمار، هما، ایرتور، زاگرس، آسمان، آتاایر و نفت پرتاخیرترین شرکت های هواپیمایی کشور در بخش پروازهای داخلی محسوب می شوند.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بیش ترین مسیرهای پروزا داخلی را در بین شرکت های فعال هوایی در اختیار دارد. بر اساس بررسی سازمان هواپیمایی کشوری، شركت های ایرتور و زاگرس به ترتیب با 59 و 51 درصد پرواز رتبه های بعدی بیش ترین تاخیر را به خود اختصاص داده اند.

در آذرماه گذشته 13 شرکت هواپیمایی داخلی در مجموع 4612 پرواز انجام دادند که 2214 پرواز یعنی 48 درصد پروازها با تاخیر انجام شده است.

در آبان ماه نیز سیزده شرکت هواپیمایی داخلی 4372 پرواز انجام داده بودند كه سهم پروازهای تاخیری 1636 پرواز بود. هم چنین در آبان ماه 37/5 درصد کل پروازها با تاخیر انجام شد و ایرلاین ها در آذرماه تاخیر پروازی را بیش از 11 درصد افزایش دادند.

شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بین خطوط پرواز داخلی با 643 پرواز بیش ترین سهم پروازها را در آذرماه به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر 473 پرواز یعنی 74 درصد پروازهای آن با تاخیر انجام شده است.

ایران ایر در آبان ماه 420 پرواز (65 درصد) از پروازهای خود را با تاخیر انجام داده بود، پس از هما هواپیمایی ایرتور قرار دارد كه در آذرماه 251 پرواز داشت و 148 پرواز (59 درصد) با تاخیر انجام شد.

سهم هواپیمایی زاگرس از کل پروازهای آذرماه 475 پرواز بود که این ایرلاین نیز 241 پرواز یعنی 51 درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام داد و در رده سومین شرکت دارای بیش ترین پروازهای تاخیردار قرار گرفت.

شرکت های آسمان، آتاایر و نفت نیز به ترتیب با 50، 50 و 48 درصد در رده چهارم تا ششم خطوط هوایی دارای بیش ترین پرواز تاخیردار قرار گرفته اند.

1