گردشگری قربانی شکست ادب دیپلماسی

5 ژانویه 2016 - 15:50 dsfr.ir/mj82y

گردشگری قربانی شکست ادب دیپلماسی
pyknet.net
حمله به سفارت

پس از تمامی تلاش های ایران با انجام گفتگوهای برجام و نشان دادن تصویری مثبت و بدون تنش، باز هم ندانم کاری تاریخی گروه های خودسر، وجهه ایران و ایرانیان را به زیر سوال برد.

حمله به کنسولگری و سفارت عربستان، هم از نظر سیاسی و تبلیغی و هم از نظر حقوقی، ایران را در پیش چشمان دنیا بی اعتبار نشان داد. بار دیگر شورای امنیت، با محکوم کردن این حرکت، از مقام های ایرانی خواست از املاک دیپلماتیک و کنسولی و خدمه آن ها حفاظت کند و تعهدات بین المللی خود را در این زمینه کاملا رعایت نماید.

بر طبق کنوانسیون 1963 وین که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، بر مفاد متعددی از مصونیت های دیپلماتیک همچون مصونیت اماکن مأموریت، محل اقامت، اموال، بایگانی و اسناد مأموریت از تعرض و آسیب تاکید شده است.

با این حال سال هاست که قوانین بین المللی و آداب دیپلماسی، گروه های خودسر را از آتش زدن و بالا رفتن از دیوار سفارتخانه هایی که حاکمیت کشور تعهد قانونی به تأمین امنیت آن ها دارد، باز نداشته است. چنین اقداماتی نه تنها فضیلت اخلاقی و مزیت راهبردی برای کشور به ارمغان نیاورده است، بلکه به موجب آن، کشور را ملزم به جبران خسارت های مادی و متحمل هزینه های گزاف برای رفع پیامدهای منفی مادی و معنوی آن ساخته است.

یکی از پیامدهای نامطلوب چنین اقداماتی، ضربه زدن به صنعت نوپای گردشگری کشور است. صنعتی که هنوز از ضربات و وزن سنگین تحریم ها برنخواسته دوباره تکل می شود.

اهمیت قطع روابط دیپلماتیک عربستان و متحدان نزدیک عربستان با ایران، نه در ذات قطع روابط دیپلماتیک بلکه بیشتر در تبلیغات منفی است که ما این بار خود به خورد رسانه های بیگانه داده ایم. رسانه هایی که قدرت تغییر و چرخش نگاه مثبت چندی پیش مردم دنیا و یا بهتر بگویم شاید گردشگران بالقوه را نسبت به ایران داشته و دارند.

نمایش چهره ای منفعل و خشن از ایران چه از حیث ناتوانی حاکمیت در تامین امنیت سفارتخانه ها و چه از حیث خشونت طلبی و ستیزه جویی به سود ایران نخواهد بود.

بار دیگر چهره ایران در سطحی وسیع و به شکلی منفی در تیتر خبرهای جهان قرار گرفت و سعی خود را برای مخابره تصویری مثبت، متعامل، امن و به دور از خشونت دگربار مخدوش کرد. ولی این بار از ماست که بر ماست. این بار دیگر تلاش و بدنیتی رسانه های بیگانه برای سیاه نمایی چهره و تصویر ایران در کار نیست.

نمایش چهره ای منفعل و خشن از ایران چه از حیث ناتوانی حاکمیت در تامین امنیت سفارتخانه ها و چه از حیث خشونت طلبی و ستیزه جویی به سود ایران نخواهد بود.

پس از تمام رشته هایی که بر گردشگری با عبور از تحریم های سخت و شکننده بافتیم و پس از تمام امیدی که با تمام چک و چانه های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین المللی برجام بستیم، حال که انتظار تحولی بزرگ را در صنعت گردشگری کشور در دوران پساتحریم داریم، بیش از پیش باید مراقب وجهه و اتخاد سیاست های خارجی باشیم. برخورداری از دیپلماسی فعال و اتخاذ سیاست های خارجی هوشمندانه اقتضا می کند که در عین استفاده از تمامی محمل های قانونی برای ایجاد فشار بر رقبای سیاسی با اتخاذ سیاست هایی که حامل منافع بلند مدت ملی است، به جلو پیش رویم.

اگر تنها گروه های خودسر می توانستند نگاهی عاقبت اندیش به کرده های خود داشته باشند!

این چه رسمی است که در کشور ما باب شده است که از هر که ناراضی هستیم از دیوار خانه و سفارتش بالا می رویم و در و پیکرش درهم می شکنیم. چرا مردمان ما یا شاید گروه خاصی از مردمان ما با آداب دیپلماسی آشنا نمی شوند. همه می دانیم که سفارتخانه ها و کنسولگری ها حریم امن دولت ها در کشورهای دیگرند و با این حال بارها و بارها در ایران فروریخته اند و بارها و بارها کل کشور و ملت، عواقب رفتارهای احساسی و فکر نشده تنها گروه اندکی را داده اند. گروهی که شاید بر منافع ملی آن گونه که شایسته و بایسته آن است نمی نگرند.

آیا دود این اقدام احساسی باز هم به چشم گردشگری کشور می رود؟ آیا باز هم گردشگری اولین قربانی این چهره سازی منفی خواهد شد؟

باید صبر کرد و دید.

1