10 دسامبر 2023 - 03:07
انجام 4 هزار و 372 سورتی پرواز در آبان

جزئیات تاخیرهای پروازی 13 شرکت هواپیمایی در آبان ماه از فرودگاه مهرآباد

15 دسامبر 2015 - 16:50 dsfr.ir/vo1nq

جزئیات تاخیرهای پروازی 13 شرکت هواپیمایی در آبان ماه از فرودگاه مهرآباد
mehrabad.airport.ir
فرودگاه بین المللی مهرآباد

در آبان ماه امسال در مجموع 4 هزار و 372 پرواز توسط 13 شرکت هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد انجام شد که به طور میانگین 34.5 درصد از پروازهای هر شرکت هواپیمایی با تاخیر مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ شرکت هواپیمایی ایران ایر (هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی) در آبان ماه امسال با انجام 643 پرواز در فرودگاه مهرآباد 15 درصد از کل پروازهای این فرودگاه  در آبان را به خود اختصاص داد که 223 پرواز این ایرلاین معادل 35 درصد از پروازهای این شرکت به موقع و 420 پرواز این شرکت نیز معادل 65 درصد از پروازهای شرکت هواپیمایی هما با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی هما 8 درصد از کل پروازهای به موقع و 26 درصد از کل پروازهای تاخیردار را در بین 13 شرکت هواپیمایی به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی آسمان در آبان ماه 569 پرواز از فرودگاه مهرآباد داشت که 356 پرواز این شرکت هواپیمایی معادل 63 درصد به موقع انجام شد و 213 پرواز این شرکت معادل 37 درصد نیز تاخیر داشت. شرکت هواپیمایی آسمان 13 درصد از کل پروازها، 13 درصد از کل پروازهای به موقع و 13 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی ماهان نیز در آبان ماه امسال 12 درصد از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را بر عهده داشت به طوری که تعداد پروازهای این ایرلاین در آبان ماه از فرودگاه مهرآباد 527 پرواز بود که 403 پرواز این شرکت معادل 76 درصد به موقع و 124 پرواز معادل 24 درصد از پروازهای این شرکت نیز تاخیر داشت. سهم پروازهای به موقع شرکت هواپیمایی ماهان نسبت به کل پروازهای مهرآباد 15 درصد و سهم پروازهای با تاخیر این شرکت هواپیمایی به نسبت کل پروازهای مهرآباد در آبان ماه 8 درصد بود.

شرکت هواپیمایی آتا 463 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 294 پرواز این شرکت معادل 63 درصد پروازها به موقع و 169 پرواز معادل 37 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آتا با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی آتا 11 درصد از کل پروازها، 11 درصد از کل پروازهای به موقع و 10 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی زاگرس 459 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 277 پرواز این شرکت معادل 60 درصد پروازها به موقع و 182 پرواز معادل 40 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی زاگرس 10 درصد از کل پروازها، 10 درصد از کل پروازهای به موقع و 11 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی قشم ایر 410 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 312 پرواز این شرکت معادل 76 درصد پروازها به موقع و 98 پرواز معادل 24 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی قشم ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی قشم ایر 9 درصد از کل پروازها، 11 درصد از کل پروازهای به موقع و 6 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

پایگاه خبری راه و شهرسازی

شرکت هواپیمایی کاسپین 298 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 208 پرواز این شرکت معادل 70 درصد پروازها به موقع و 90 پرواز معادل 30 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کاسپین 7 درصد از کل پروازها، 8 درصد از کل پروازهای به موقع و6 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی کیش ایر 288 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 217 پرواز این شرکت معادل 75 درصد پروازها به موقع و 71 پرواز معادل 25 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کیش ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی کیش ایر 7 درصد از کل پروازها، 8 درصد از کل پروازهای به موقع 4 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی ایرتور 226 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 137 پرواز این شرکت معادل 61 درصد پروازها به موقع و 89 پرواز معادل 39 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی ایرتور با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی ایرتور 5 درصد از کل پروازها، 5 درصد از کل پروازهای به موقع 5 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی تابان 175 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 100 پرواز این شرکت معادل 57 درصد پروازها به موقع و 75 پرواز معادل 43 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی تابان با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی تابان 4 درصد از کل پروازها، 4 درصد از کل پروازهای به موقع 5 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی نفت 160 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 94 پرواز این شرکت معادل 59 درصد پروازها به موقع و 66 پرواز معادل 41 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی نفت با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی نفت 4 درصد از کل پروازها، 3 درصد از کل پروازهای به موقع 4 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی معراج 126 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 90 پرواز این شرکت معادل 71 درصد پروازها به موقع و 36 پرواز معادل 29 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی معراج 3 درصد از کل پروازها، 3 درصد از کل پروازهای به موقع 2 درصد از کل پروازهای تاخیردار فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی پویا ایر 28 پرواز فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد که 25 پرواز این شرکت معادل 89 درصد پروازها به موقع و 3 پرواز معادل 11 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی پویا ایر با تاخیر مواجه شد. شرکت هواپیمایی پویا ایر یک درصد از کل پروازها و یک درصد از کل پروازهای به موقع فرودگاه مهرآباد در آبان ماه را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش در مجموع 4 هزار و  372 پرواز در آبان ماه امسال از فرودگاه مهرآباد انجام شد که به طور میانگین تاخیرهای هر شرکت هواپیمایی به نسبت کل پروازها 34.5 درصد بود.

1