بیش ترین تاخیرهای پروازی متعلق به کدام شرکت ها است؟

3 سپتامبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/rh7cd

بیش ترین تاخیرهای پروازی متعلق به کدام شرکت ها است؟
تاخیر در پروازهای هواپیمایی آسمان فرودگاه اهواز

4 هزار و 411 پرواز توسط 13 شرکت هواپیمایی در تیرماه امسال از فرودگاه بین المللی مهرآباد انجام شد که شرکت هواپیمایی تابان به نسبت تعداد پروازها بیشترین تاخیر را در بین سایر شرکت های هواپیمایی به خود اختصاص داد.

در میان شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه بین المللی مهرآباد؛ شرکت هواپیمایی ایران ایر با 694 پرواز بیشترین و شرکت هواپیمایی معراج با 70 پرواز کم ترین پرواز را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، تاخیرهای هر شرکت هواپیمایی متناسب با تعداد پروازهای همان شرکت بررسی شده است که به ترتیب در ذیل به آن اشاره شده است:

در تیرماه امسال 258 پرواز توسط شرکت هواپیمایی تابان انجام شد که 137 پرواز این شرکت معادل 53 درصد از پروازهای آن با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر مواجه شد؛ شرکت هواپیمایی تابان 6 درصد از 4 هزار و 411 پرواز را در تیرماه به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی نفت نیز در تیرماه 169 پرواز انجام داد که 4 درصد از کل پروازها را شامل می شود؛ 47 درصد از کل پروازهای شرکت هواپیمایی نفت معادل 80 پرواز با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر مواجه شد.

سهم شرکت هواپیمایی آسمان از پروازهای تیرماه فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز 645 پرواز بود که 303 پرواز این شرکت معادل 47 درصد از کل پروازهای آن مشمول تاخیرهای 30 دقیقه و بیشتر شدند. البته شرکت هواپیمایی آسمان 15 درصد از کل پروازها از بین 13 شرکت هواپیمایی را به خود اختصاص داد.

همچنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با انجام 694 پرواز در تیرماه 16 درصد از کل پروازها را به خود اختصاص داد که تعداد پروازهای تاخیردار بیش از 30 دقیقه این شرکت 313 سورتی پرواز است که با این احتساب رقم 45 درصد از پروازهای این شرکت با تاخیر مواجه شده است؛ میانگین تاخیر این شرکت در هر پرواز 34 دقیقه بود.

همچنین شرکت هواپیمایی ایران ایرتور 233 پرواز را در تیرماه امسال انجام داد که 92 پرواز این شرکت معادل 39 درصد پروازهای این شرکت با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر مواجه شد؛ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور 5 درصد از کل پروازهای تیرماه را انجام داد.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی ماهان نیز 661 پرواز را در تیرماه انجام داد که 15 درصد از کل پروازهای را شامل می شود. 28 درصد از پروازهای این شرکت هواپیمایی معادل 182 سورتی پرواز با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر مواجه شدند.

اما شرکت هواپیمایی کیش ایر 27 درصد از کل پروازهای خود را با تاخیر انجام داد به طوری که 86 پرواز از 314 پرواز انجام شده توسط این شرکت در تیرماه با تاخیر مواجه شد؛ شرکت هواپیمایی کیش 7 درصد از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد در تیرماه را به خود اختصاص داد.

شرکت هواپیمایی زاگرس با 338 سورتی پرواز 8 درصد از کل پروازهای مهرآباد را در تیرماه به خود اختصاص داد که 88 پرواز این شرکت با تاخیر صورت گرفت که 26 درصد از کل پروازهای این شرکت در تیرماه را شامل می شود.

شرکت هواپیمایی آتا ایر نیز در تیرماه امسال 435 پرواز را از فرودگاه بین المللی مهرآباد انجام داد که 107 پرواز این شرکت معادل 25 درصد از پروازها با تاخیر مواجه شد؛ شرکت هواپیمایی آتا 10 درصد از 4 هزار و 411 پرواز مهرآباد در تیرماه را به خود اختصاص داد.

بر این اساس 17 پرواز از 70 سورتی پرواز شرکت هواپیمایی معراج در تیرماه از فرودگاه مهرآباد با تاخیر انجام شد که شامل 24 درصد از کل پروازهای این شرکت می شود؛ شرکت هواپیمایی معراج 2 درصد از کل پروازهای مهرآباد در تیرماه را انجام داد.

شرکت هواپیمایی اترک نیز در تیرماه 39 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 9 پرواز این شرکت معادل 24 درصد از کل پروازهای اترک ایر با تاخیر از فرودگاه بین المللی مهرآباد برخاست؛ تنها یک درصد از کل پروازهای مهرآباد در تیرماه توسط شرکت هواپیمایی اترک انجام شد.

شرکت هواپیمایی قشم ایر نیز در تیرماه 8 درصد از کل پروازهای مهرآباد را انجام داد؛ تعداد پروازهای انجام شده توسط این شرکت در تیرماه 340 پرواز بود که 71 پرواز معادل 21 درصد با تاخیر فرودگاه بین المللی مهرآباد را ترک کردند.

همچنین شرکت هواپیمایی کاسپین 216 پرواز فرودگاه بین المللی مهرآباد در تیرماه را به خود اختصاص داد که 86 پرواز این شرکت معادل 14 درصد از کل پروازهای این شرکت با تاخیر مواجه شد؛ ضمن اینکه سهم این شرکت هواپیمایی از کل پروازهای فرودگاه بین المللی مهرآباد در تیرماه فقط 5 درصد بود.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی تابان که 53 درصد از پروازهای خود را با تاخیر انجام داد در صدر بیشترین تاخیر و شرکت هواپیمایی کاسپین که 14 درصد از پروازهای این شرکت با تاخیر انجام شد کم ترین تاخیر را در تیرماه امسال از فرودگاه بین المللی مهرآباد به خود اختصاص داد.

جدول تاخیر پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد به ترتیب فراوانی (تاخیر هر شرکت به تناسب میزان پروازهای همان شرکت بررسی شده است).

« دنیای سفر » این نوشته را از « اقتصاد نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1