16 مارس 2023 - 01:51

آب خانه های تاریخی شوشتر را با خود خواهد برد؟

6 فوریه 2023 - 09:00 dsfr.ir/pr73h

آب خانه های تاریخی شوشتر را با خود خواهد برد؟
ایران بوکینگ
خانه تاریخی طبیب در شوشتر

یک کارشناس مرمت آثار تاریخی میراث فرهنگی شوشتر می گوید: بیشتر خانه های تاریخی بافت قدیم شوشتر که در آنها شوادان وجود دارد به دلیل شکستگی لوله های آب شهری و سرایت آب به شوادان در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته اند.

به گزارش «دنیای سفر» علی محمد چهارمحالی در گفت و گو با ایسنا، تصریح کرد: تداوم آبگرفتگی در شوادان خانه های این شهرستان لحظه تخریب این بناهای باارزش تاریخی را روزبه روز جلو می اندازد.

او با اشاره به آبگرفتگی شوادان خانه های مهم تاریخی این شهرستان بیان کرد: خانه تاریخی جزایری و خانه تاریخی معین التجار و به ویژه خانه مستوفی و همچنین خانه تاریخی رحیمی و... با مشکل تداوم آبگرفتگی در شوادان مواجه اند.

به گفته این کارشناس مرمت آثار تاریخی: آنچه باعث تخریب خانه های تاریخی این شهرستان می شود شکستگی لوله های آب شهری است که باعث سرایت آب و پر شدن شوادان می شود.

خانه طبیب، خانه رحیمی، خانه معین التجار، خانه مستوفی، خانه کجباف، خانه مقدم، خانه مرعشی، خانه امین زاده، خانه زایر، خانه طبیب شوشتری، خانه جزایری، خانه شیخ جعفر شوشتری، خانه افضل، خانه چهارمحالی، خانه رضوان، خانه زاهدی و... از جمله خانه های تاریخی حایز اهمیت شوشتر هستند که رسیدگی به وضعیت آنها امری اجتناب ناپذیر است.

1