26 سپتامبر 2023 - 17:09

موزه هنرهای معاصر اهواز در مسیر نابودی

20 اوت 2022 - 15:00 dsfr.ir/5z8yx

موزه هنرهای معاصر اهواز در مسیر نابودی
نسیم منصوری
موزه هنرهای معاصر اهواز

آسیب های زیادی به ساختمان موزه هنرهای معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که در برگیرنده آثار ارزشمندی است، وارد شده است.

به گزارش «دنیای سفر» موزه هنرهای معاصر اهواز در ۲ طبقه و با پنج گالری در سال ۱۳۸۸ افتتاح شد. گنجینه این موزه ۷۰ اثر دارد که ۶۰ اثر آن متعلق به هنرمندان استان خوزستان و ۱۰ اثر متعلق به هنرمندان دیگر استان های کشور است. در این موزه همایش، کارگروه ها، دوره های آموزشی هنری مختلف و سمینارهای هنری برگزار می شد. در مواردی نیز گالری های آن به عنوان نمایشگاه انفرادی هنرمندان مختلف مورد استفاده قرار می گرفت. مهمترین آثار موزه هنرهای معاصر اهواز را آثاری تشکیل می دهند که از موزه هنرهای معاصر آبادان به اینجا آمدند. آثاری از هنرمندانی چون هانیبال الخاص، کوروش شیشه گران، محمد احصایی و ... را می توان نام برد.

این موزه شهریور ۹۴ در قراردادی هفت ساله به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری آن واکنش و اعتراض بسیاری از هنرمندان را در پی داشت. در سال های اخیر آسیب زیادی به ساختمان موزه هنرهای معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که در برگیرنده آثار ارزشمندی است، وارد شده است. بخش هایی از ساختمان موزه دچار آتش سوزی شده و چندین بار مورد سرقت قرار گرفته است.

1