25 فوریه 2024 - 19:09

بررسی بودجه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در ۱۴۰۱

16 ژانویه 2022 - 08:40 dsfr.ir/ml8ti

بررسی بودجه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در ۱۴۰۱
میثم رودکی
راهنمایان گردشگری در کاخ موزه گستان

درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که فقط ۷۰ میلیارد تومان آن برای توسعه زیرساخت های #گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.

سعید امیریان، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت و گو با ایسنا به بررسی بودجه پیشنهادشده برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۱ با این توضیح که کلیات لایحه بودجه سال آینده به تازگی در مجلس به تصویب رسیده، پرداخت و افزود: بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۳۴ درصد رشد پیشنهاد شده است. بیشترین افزایش در "اعتبارات عمرانی" رخ داده است که سهم میراث فرهنگی از این اعتبارات بیشتر از دو بخش گردشگری و صنایع دستی است. همچنین، "اعتبارات هزینه ای گردشگری" و "اعتبارات عمرانی صنایع دستی" در بودجه سال آینده رشد بیشتری را نسبت به بخش های دیگر تجربه خواهند کرد.

او تشریح کرد: جمع بودجه مصوب سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۰ مبلغی در حدود ۱۵۱۰ میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته است که البته باید در مجلس تصویب شود. هرچند کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده است.

این کارشناس افزود: از مجموع بودجه درنظر گرفته شده برای سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عددی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان اعتبارات هزینه ای و ۱۲۲۳ میلیارد تومان بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) پیش بینی شده است و در مجموع، بودجه این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ درصد رشد را نشان می دهد.

امیریان در ادامه گفت: بررسی جزئی تر نشان می دهد از ۲۰۲۳ میلیارد تومان مجموع بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ درصد رشد داشته و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به امسال با عددی بالغ بر ۱۲۲۳ میلیارد تومان حدود ۴۶ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. تغییرات این بخش نشان می دهد در بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رشد "اعتبارات عمرانی" بیشتر توجه شده است.

او ادامه داد: رشد اعتبارات سه فصل مذکور برای سال ۱۴۰۱ در مجموع خوب بوده است، ولی در سرجمع فصول جدول شماره ۶ لایحه، اعتبارات هزینه ای ۴۳ درصد و اعتبارات عمرانی حدود ۷۵ درصد رشده کرده است که نشان می دهد مشابه سه فصل مورد بررسی، در بخش های مختلف تمرکز بر رشد اعتبارات عمرانی بوده است. میزان میانگین رشد سرجمع فصول نیز از رشد اعتبارات سه فصل مورد نظر بیشتر است.

این کارشناس گردشگری اضافه کرد: از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۷۲۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی تامین می شود و ۶۰ میلیارد تومان نیز از ردیف های متفرقه و ۲۰ میلیارد تومان دیگر هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد.

او همچنین گفت: از سرجمع اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۱۱۱۷ میلیارد تومان از محل منابع عمومی، ۷۷ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات متفرقه و حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات اختصاصی دستگاه ها تامین خواهد شد.

امیریان به جزئیات اعتباراتی که برای سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درنظر گرفته شده است پرداخت و افزود: از سرجمع اعتبارات هزینه ای این سه فصل که عددی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان می شود، حدود ۳۱۵ میلیارد تومان به میراث فرهنگی اختصاص دارد که ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد و ۳۲۵ میلیارد تومان برای فصل گردشگری درنظر گرفته شده که نسبت به بودجه گردشگری سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد رشد پیش بینی شده است و ۱۵۸ میلیارد تومان هم برای صنایع دستی پیش بینی شده که ۴ درصد رشد دارد.

وی همچنین گفت: از مجموع ۱۲۲۴ میلیارد تومان اعتبارات برآوردشده عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۸۰۸ میلیارد تومان مربوط به فصل میراث فرهنگی است که ۲۵ درصد رشد داشته، ۳۳۲ میلیارد تومان به فصل گردشگری اختصاص دارد که ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد و حدود ۵۴ میلیارد تومان برای فصل صنایع دستی درنظر گرفته شده که ۱۳۵ درصد رشد در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است. همان گونه که ملاحظه می شود بیش از ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی این وزارتخانه مربوط به فصل میراث فرهنگی است.

امیریان افزود: بررسی این اعداد نشان می دهد که در بخش "اعتبارات هزینه ای" فصل گردشگری بیشترین رشد را داشته و در اعتبارات "تملک دارایی های سرمایه ای" یا همان بودجه عمرانی فصل صنایع دستی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.

این کارشناس اقتصاد گردشگری درباره تکلیف سهمی که از محل اعتبارات عوارض خروج از کشور برای توسعه گردشگری و کمک به میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص داده می شد در بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ چون تعداد سفرها تحت تاثیر کرونا کاهش یافته بود، درآمد این بخش در بودجه امسال نیز کم شد، اما در سال ۱۴۰۱ با این پیش بینی که سفرها تا حد زیادی به روال سابق بازخواهد گشت، درآمد عوارض خروج از کشور دوباره افزایش داده شده است. براساس روال گذشته سهمی از این درآمد برای کمک به گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص داده می شد.

امیریان گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از محل عوارض خروج از کشور مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و ۵۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای توسعه زیرساخت های گردشگری و حمایت از میراث فرهنگ و صنایع دستی اختصاص یافته است. این ارقام در مقایسه با ارقام مصوب سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰۰ و ۳۵۰ درصد رشد دارند.

1