28 سپتامبر 2021 - 13:46

ترک های صاحبقرانیه عمیق تر شد!

9 می 2020 - 16:20 dsfr.ir/bh6nf

ترک های صاحبقرانیه عمیق تر شد!
alaedin.travel
کاخ صاحبقرانیه

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید: خوشبختانه بناها و موزه های استان تهران از زلزله هیچ آسیبی ندیدند، اما سازه ی بناها باید به صورت دقیق و مشخص بررسی شوند.

محمدحسن طالبیان با تاکید بر این که متولیان میراث فرهنگی در استان تهران بررسی های لازم را بعد از وقوع زلزله انجام داده اند، ادامه می دهد: بر اساس بررسی ها خوشبختانه هیچ کدام ازآثار آسیبی ندیده اند، اما نیاز است تا در یکی دو روز آینده، سازه ی موزه ها و آثار تاریخی به صورت کامل بررسی شوند تا در صورت وجود ترک یا هر آسیب حتی جزیی دیگری، اقدامات مورد نیاز برای حفاظت و مرمت انجام شود.

او تنها گزارش ارائه شده از آسیب موزه ها، را مربوط به ایجادِ آسیب های جزیی به کاخ صاحبقرانیه در مجموعه ی فرهنگی تاریخی نیاوران مربوط می داند و می گوید: با توجه به ترک هایی که این کاخ تاریخی در گذشته با آن مواجه شده بود، لرزشِ زلزله ی گذشته، باعث وارد شدن آسیب های جزیی به این بنا شد و قدری ترک های عمیق تر شدند، اما گزارش دقیق تر در این زمینه بعد از بررسی های تکمیلی در روزه های آینده اعلام می شود.

وی تاکید می کند: هیچ گزارشِ دیگری از آسیب های احتمالی به دیگر بناهای تاریخی در تهران هنوز به دست مان نرسیده است و کارشناسان همچنان در حال بررسی موزه ها و بناهای تاریخی در سطح استان هستند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1