1 مارس 2024 - 10:33
برای بحث و تبادل نظر با اساتید و کارشناسان؛

سمینار هم اندیشی چگونگی تحقق مبانی برنامه ششم در سه حوزه سازمان میراث فرهنگی

12 اوت 2015 - 15:00 dsfr.ir/y89qk

این سمینار در قالب دو کارگروه تخصصی با محوریت "میراث فرهنگی" و "صنایع دستی و گردشگری" در تاریخ 28 مردادماه برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برگزاری "سمینار هم اندیشی چگونگی تحقق مبانی برنامه ششم در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" خبر داد و گفت: این سمینار به منظور بحث و تبادل نظر در مورد پیش نویس برنامه ششم توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  روز چهارشنبه 28 مرداد ماه سال جاری در محل آمفی تئاتر سازمان از ساعت 15 تا 20 برگزار می شود.

سعید شیرکوند افزود: با دستور معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ اساتید، کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه، اعم از دولتی، خصوصی و دانشگاهی با هدف برنامه ریزی های بهتر در برنامه ششم  توسعه در سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (به منظور بررسی دیدگاه های مرتبط با وظایف و مأموریت های سازمان در متن برنامه ششم توسعه )، به این سمینار دعوت شده اند.

وی با بیان این که در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه کشور هستیم، گفت: قرار است این بار در تدوین بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نقطه نظرات کارشناسان، متخصصان و به طور کل ذی نفعان حوزه های مرتبط را جمع آوری و در تبیین خط مشی های برنامه پنج ساله ششم توسعه سازمانی مد نظر قرار دهیم.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری با اشاره به این که این سمینار با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود، یادآور شد: این سمینار در قالب دو کارگروه تخصصی با محوریت "میراث فرهنگی" و "صنایع دستی و گردشگری" برگزار می شود.

1