28 فوریه 2024 - 19:51

جنگلانه، آغاز راهی برای دستیابی به ایرانی سرسبز

22 دسامبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/4b8cc

جنگلانه، آغاز راهی برای دستیابی به ایرانی سرسبز
iraneconomist.com
جنگل

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت ششمین سال اجرای طرح جنگلانه در سراسر کشور در بیانیه ای این حرکت را آغاز راهی برای دستیابی به ایرانی سرسبز دانست.

به گزارش سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری، در این بیانیه آمده است که پوشش گیاهی تجدید شونده مانند جنگل ها و مراتع، به منزله نگهدارنده حیات زمین و گنجینه هایی ‏هستند که بی دریغ در عمر طولانی خود همه داشته هایشان را به بشر ارزانی کرده و امروز در ‏مواجهه با پیامدهای تغییرات اقلیمی و تخریب سرزمین، توان تحمل آسیب های وارد شده را نداشته ‏و منتظر پاسخی از طرف ما است.

امروزه بر هیچ کسی ارزش علمی و اقتصادی این عرصه بی بدیل که با حیات اجتماعی، فرهنگی و ‏معیشت مردم پیوند ناگسستنی دارد، پوشیده نیست.

جنگلانه، این حرکت مردمی گام ارزشمندی را در نشاندن لبخند در دل خاک با دستان مهربان ‏تک تک یاریگران طبیعت ایران برداشته است تا این شروع، همچنان تاریکی را از دل خاک با ‏شیوه های علمی بیش از پیش برهاند‎.‎

امید است ادامه این فعالیت ها که همسو با رویداد نهالکاری همگانی در سراسر کشور ‏تعریف شده، برای حفاظت از منابع ارزشمند آب و خاک، حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از ‏تغییرات اقلیمی گام موثر و مداوم باشد، رشد و بالندگی این حرکت های مردمی بذر امیدی است ‏که در دل ایران نشانده می شود، بی شک این بذر امید که برخواسته از مهر تک تک حافظان ‏آب و خاک این سرزمین است، نگهدارنده ریشه های تنومند ایران است.‏

انتظار بر آن است تا همچنان با ارزیابی شیوه های کاری صحیح و متناسب با اقلیم های مختلف ‏جغرافیایی و بررسی درختان بومی، گامی اساسی در زمینه حراست از عرصه های کاشته شده برداشته شود.‏

برای همه دست اندرکاران و همراهان جنگل ها و مراتع ایران آرزومندیم با بذری که به زمین هدیه ‏می دهند وارث جنگلی شوند که به آیندگان بسپارید‎.‎‏ 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1