24 فوریه 2024 - 22:52

باغستان قزوین؛ هر روز بدحال تر از دیروز

18 دسامبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/zk014

باغستان سنتی قزوین

حلقه سبزی که از چند سده قبل، دور تا دور شهر سنتی قزوین به عنوان تنفس گاه این شهر کشیده شده و حتی در سفرنامه های سیاحان مختلف نیز بارها به آن اشاره شده، به مرور در حال حذف شدن از روی زمین است.

به نظر می رسد سوداگران روند حذف تدریجی باغستان سنتی قزوین را خوب یاد گرفته اند. دو راه ساده پیش پایشان است؛ یا آتش به جان درختان می اندازند و دیگر بهانه ای برای جان دادن به درختان ندارند، یا نخست درختان در دل زمینِ سرسبز خشک می شوند و به مرور با قطع آن ها، در ادامه کارگاه ها و شرکت های ساختمانی و خدمات شهری در دل باغستان سر بلند می کنند؛ انگار که سال هاست سر جایِ درست خود ثابت قدم ایستاده اند.

این حکایت باغستانی است که چندین دهه است زیر فشار سوداگری و سوءمدیریت، کوچک و کوچک تر می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1