برند گردشگری در چه مرحله ای است؟

15 دسامبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/ye7qq

برند گردشگری

معاون گردشگری از پایان موفقیت آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری خبر داد و گفت: سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری در دهه فجر رونمایی می شود.

ولی تیموری درباره نتایج آخرین نشست ارزیابی اقدامات مربوط به پروژه برند ملی گردشگری ایران، اظهار کرد: دستیابی به الگوی بهینه و بومی سازی شده طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، از طریق مطالعه الگوهای موفق بین المللی و با دعوت از دانشگاهیان، صاحب نظران، کارشناسان و فعالان بخش دولتی و خصوصی و نیز بحث و بررسی در مورد چگونگی فرایند انجام کار از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ آغاز و در مدت چهار ماه، مدل های گوناگون ارائه شد و مورد تحلیل قرار گرفت و سرانجام الگوی اجرایی بر پایه سه محور خلق ارزش، مخابره ارزش و ارائه ارزش، در چهار مرحله، مورد تایید و مبنای کار قرار گرفت. این مراحل عبارتند از «شناخت محیط استراتژیک رقابتی» و «تدوین سند راهبردی برند ملی گردشگری» که به خلق ارزش منتهی خواهد شد و نیز «مدیریت تجربه مشتری» و «طراحی و اجرای برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند» که هر یک سبب ارائه ارزش و نیز مخابره آن می شود.

روند پروژه در قالب تحلیل موقعیت، تدوین پلتفرم استراتژیک برند، طراحی هویت حسی برند، طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند و در نهایت مدیریت تجربه مشتری جای می گیرد. 

تیموری با بیان این که طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران با مشارکت و هم اندیشی حداکثری تصمیم سازان، صاحب نظران، نهادها و سازمان های ذینفع در حال انجام است، گفت: به منظور شناخت محیط استراتژیک رقابتی، فاز اول پروژه بر مبنای الگوی طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، از خرداد ماه ۱۳۹۸ بر پایه روش علمی و با گردآوری و تحلیل داده های کمی و کیفی به شیوه میدانی و کتابخانه ای، آغاز شده و در حال حاضر پروژه پس از پایان فاز اول (مرحله شناخت) در مرحله پیشبرد فاز دوم (طراحی) قرار دارد.

در بخش پژوهش کمی، نتایج حاصل از مطالعات پیمایشی، از طریق توزیع و گردآوری پرسشنامه پژوهش در میان بیش از ۵۰۰ گردشگر خارجی و نیز فعالان و کارشناسان حوزه گردشگری داخلی استخراج شده است. همچنین در بخش پژوهش های کیفی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های عمیق، جلسات هم اندیشی گروهی و متن کاوی در فضای وب، ارائه شده است.

او با بیان این که درباره کسب نظر از مقامات، صاحبنظران علمی و دانشگاهی و فعالان حوزه گردشگری، گردآوری داده ها به شیوه مصاحبه عمیق فردی و گروهی و توزیع و جمع آوری پرسشنامه صورت گرفته است، افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰ ساعت مصاحبه ویدئویی با پرسش شوندگان در سه سطح مقامات عالی، صاحب نظران و فعالان حوزه گردشگری و کارشناسان علمی و دانشگاهی صورت گرفته است.

وی گفت: بر این اساس، فرایند تدوین سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری بر پایه زمانبندی طرح تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و در ادامه فرایند، با پایان فعالیت های مرتبط با فاز شناخت و تدوین پلتفرم استراتژیک برند، گزارش تدوین شده در شورای عالی برند ملی گردشگری ایران مطرح و استراتژی های کلی در این زمینه مورد بحث و تصویب قرار می گیرد.

تیموری اضافه کرد: همزمان با این اقدام و با در نظر گرفتن اصول راهبردی برند گردشگری مصوب، عناصر هویت حسی برند (از جمله نشان ملی و شعار گردشگری ایران) طراحی و تدوین می شود. در این مرحله تمام مفاهیم ذهنی، تجسم عینی می یابد و نتایج حاصل از آن در قالب «سند جامع راهبردی هویت برند ملی گردشگری» ارائه خواهد شد. در این زمینه بر پایه زمانبندی طرح، سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری، در دهه فجر رونمایی خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1