10 سپتامبر 2021 - 09:21

شب «خانه موزه های تهران» در «شب های بخارا»

8 اکتبر 2019 - 11:00 dsfr.ir/7e2p7

شب های بخارا

همزمان با هفته ی تهران، شب های بخارا نیز شبِ هفته ی خود را به خانه موزه های تهران اختصاص داد تا ضرورت پرداختِ دوباره ی کارکرد خانه موزه های تهران را بررسی کند.

در این نشست که ۱۶ مهر از ساعت پنج تا هفت بعدازظهر در خانه موزه دکتر معین و امیر جاهد برگزار می شود، مهدخت معین، مصطفی ده پهلوان، لیلا زندی، علیرضا عالم نژاد، احمد محیط طباطبایی و علی دهباشی درباره ی کارکرد خانه موزه ها و تغییر کاربری خانه ی شخصیت های فرهنگی، ادبی یا سیاسی به موزه صحبت می کنند.

در توضیح برگزاری این برنامه آمده است: «خوشبختانه از سال ها قبل تجربه ایجاد و بهره برداری از خانه موزه ها را داشته ایم. در این میان نمی توان از نقش مهم شهرداری تهران در احیای خانه موزه ها یاد نکرد. اما برنامه شب های بخارا "خانه موزه های تهران" در راستای ضرورت پرداختی دوباره به کارکرد خانه موزه ها است. به ظاهر، آن چه از خانه موزه ها به ذهن متبادر می شود، بنایی است متعلق به یک شخصیت ادبی یا سیاسی یا هر دو. اما قطعاً فلسفه ایجاد خانه موزه ها چیزی فراتر از پرداخت به کالبد بوده است.

به نظر می رسد خانه موزه، در آنِ واحد، اهدافی مهم را دنبال می کند. اهدافی که شاید همزمان حاصل شود و این صفت ممیز خانه موزه هاست. از سویی می توان با مشاهده نحوه زندگی صاحبخانه به شناخت بهتر شخصیت او پی برد و اگر با وسواس بیشتری نگاه کنیم، حتی جانمایی اشیای خانه، اگر با همان وسواس صاحبخانه چیده شده باشد، گویای اهمیت قایل شدن صاحبخانه به آن شی است و از سویی قدم زدن در آن فضا ممکن است ما را در کشف زوایای نگاه آن فرد کمک کند.

شب خانه موزه های تهران سه شنبه ۱۶ مهر از ساعت پنج تا هفت در خانه موزه دکتر معین و امیر جاهد واقع در خیابان پیروزی، چهارصد دستگاه از ساعت پنج الی هفت بعدازظهر برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1