24 فوریه 2020 - 02:56

مناطق پر خطر برای میراث زاگرس

27 اوت 2019 - 15:00 dsfr.ir/lx7jp

مناطق پر خطر برای میراث زاگرس
omtn.ir
زمین شناسی

طی پژوهشی گسترده، مناطق با ریسک لرزه ای بالا که بیشترین خطر زمین لرزه و میزان تخریب بالا را برای بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی در منطقه زاگرس ایجاد می کنند، شناسایی شد.

محمد مومنی، کارشناس ارشد زمین شناسی در تشریح پژوهش تحلیل خطر زمین لرزه و مدل سازی عددی آثار میراث فرهنگی در منطقه زاگرس»، با بیان اینکه برآورد خطر زلزله در مناطق لرزه خیز به خصوص برای تاسیسات و سازه ها تاریخی، اهمیت زیادی دارد، گفت: «طرح های نامناسب غیر واقع بینانه می تواند موجب خسارات و ضایعات مالی شود.

از طرف دیگر، طرح های بسیار محتاطانه با ضرایب بیش از حد لزوم نیز موجب تحمیل هزینه های غیرضروری و اتلاف مصالح برای بازسازی خواهد شد و ممکن است اصالت بنا را مخدوش کند. بنابراین ضرایب ایمنی باید با در نظر گرفتن عمر سازه و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن و احتمال وقوع زمین لرزه در محل تعیین شود.»

مومنی هدف پژوهش های تحلیل خطر زلزله را پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره موردمطالعه، شناسایی سرچشمه های لرزه زا، برآورد توان لرزه زایی گسل های فعال منطقه و شناسایی نواحی پرخطر تا کم خطر از نظر وقوع زلزله عنوان کرد.

به بیان ساده تحلیل خطر لرزه ای یعنی تبدیل اطلاعات و مشخصات گسل به پارامتری برای طراحی که همان PGA یا شتاب طرح است که در واقع پهنه بندی شتاب طرح در آیین نامه ها با این روش به دست می آید.

به گفته او، برآوردی دقیق از بارگذاری لرزه ای طی زمین لرزه های آتی هدف اساسی مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه است که مهمترین نتیجه مطالعات لرزه خیزی در یک منطقه عموما حداکثر شتاب قابل انتظار برای یک زلزله در آن منطقه است.

با استفاده از این شتاب که به شتاب مبنای طرح موسوم است، می توان طیف های طراحی زلزله یا تاریخچه های شتاب زلزله را برای آن منطقه مقیاس کرده و از آنها در بهسازی بناهای تاریخی به خصوص در منطقه زاگرس که بسیار لرزه خیز بوده و گسل های بزرگ و فعالی دارد، استفاده کرد.

در این پژوهش با توجه به اهداف، نتایج، توجه به همه شواهد، محاسبات و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مناطق با ریسک لرزه ای بالا که بیشترین خطر زمین لرزه و میزان تخریب را برای بناها و آثار میراث فرهنگی در منطقه زاگرس ایجاد می کنند، شناسایی و در نهایت با استفاده از تمامی نقشه های پهنه بندی ریسک آماده شده برای گستره مطالعاتی، تلفیق داده ها و نتایج حاصل از آنها، نقشه اولویت بندی مناطق پرخطر در منطقه زاگرس با استفاده از برگ خریدها به عنوان نتیجه پژوهش تهیه شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 9 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1