8 اکتبر 2021 - 22:33

مدرسه صنایع دستی در تهران افتتاح می شود

30 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/2r6sk

مدرسه صنایع دستی در تهران افتتاح می شود
kasragallery.ir
صنایع دستی و هنرهای سنتی

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از راه اندازی نخستین مدرسه صنایع دستی ایران همزمان با سال حمایت از کالای ایرانی در این منطقه خبر داد.

این مدرسه با تفاهمی که بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی منعقد شده است روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۵ مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رویا فتحی، مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری پیرامون مساله اقتصاد و معیشت مردم و باتوجه به تاکید ایشان مبنی بر حمایت از تولید ملی در جهت حل مشکلات اقتصادی در شعار سال ۹۷، مدرسه صنایع دستی ایران با هدف بستر سازی جهت افزایش تولیدات صنایع دستی، ایجاد زمینه کارآفرینی وحمایت از نوآوری وخلاقیت، ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک صنایع دستی، بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان به منظور ایجاد فرصت های شغلی راه اندازی خواهد شد. 

صنایــع دســتی بــا تلفیــق مناســب و دلپذیــر هنــر و صنعــت ضمــن پــرورش و بــروز خلاقیــت هــا و اســتعدادهای فــردی، موجــب انتقــال بخــش مهمــی از فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین بــه نســل هــای بعــدی و حتــی مــردم ســایر کشــورها مــی شــود. 

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه کرد: اقدام سریع، ارزان و کاربردی برای بهبود وضع معیشت و اقتصاد خانواده ها، لــزوم انتقــال مفاهیــم فرهنگــی، دینــی و ملــی پنهــان در هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بــه خانــواده هــا و نســل های آینده، رونمایی از روش های جدید آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی با کاربرد مفیدتر و بازده سریع تر از ضرورت های تاسیس مدرسه مذکور است.

آشنایی با مبانی نظری صنایع دستی، رودوزی، بافت پارچه های سنتی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، قالی و گلیم بافی، طراحی ایرانی (طراحی سنتی) از سرفصل های کلی آموزشی در مدرسه صنایع دستی خواهد بود که در فاز اول مورد بهره برداری و دردوبخش نظری و عملی مورد اجرا قرارخواهد گرفت.

به شرکت کنندگان در این دوره مدارک و گواهینامه معتبر اهداء خواهد شد که می توانندبه سرعت جذب بازار کار شوند.

زمان برگزاری دوره هــای آموزشــی از شــنبه تــا پنــج شــنبه، در قالــب کلاس هــای نظــری و عملــی، از صبــح تــا بعــد از ظهــر در کلاس هــای خانــه فرهنــگ پــرواز خواهــد بود.

شهروندان جهت شرکت در کلاس ها می توانند به خانه فرهنگ پرواز واقع در ضلع جنوب شرقی میدان آزادی، بوستان المهدی جنب دریاچه مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۶۶۰۲۰۱۹۶ تماس بگیرند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1